Nieuws - Gemeente vindt MER N381 niet inspraakrijp

Nieuwe MER studie N381?Dinsdagavond 8 januari was er een raadsvergadering commissie Ruimte van de Gemeente Ooststellingwerf. Op de agenda stond de laatste Startnotitie/MER-studie van de N381. Niet de trajectkeuze was aan de orde, maar de vraag of de huidige MER studie inspraakrijp is. Vooraf aan de behandeling waren er een zestal insprekers.

De insprekers

De heer Hakze, als vertegenwoordiger van de aanwonenden aan het bestaande tracé vond dat de keuze voor de W1 variant voor het dorp Donkerbroek de meest gunstige is: Ontwijk, de vaart, het wandelbos en de sportterreinen worden allemaal weer veilig bereikbaar en de geluidsoverlast zal verdwijnen.

Namens de agrariërs in het gebied Tjabbekamp-Balkweg nam dhr. van Eijden het woord. Opnieuw vestigde hij aandacht op het feit dat de landbouw zwaar onderbelicht is. Het is tegenstrijdig met de MER van 2003. Opnieuw 20 ha landbouwgrond verliezen is in strijd met het ROM-convenant. Het alternatief: een aangepaste W3-variant achter sportvelden en Ontwijk langs. Liefst 2x2 baans ivm de veiligheid, en met een voetgangerstunnel om veilig het achterliggende bosgebied te bereiken. Deze variant zou ter hoogte van de Tjabbekamp weer op het huidige traject kunnen aansluiten.

Ook mevrouw Hanneke van Daatselaar, sprekend namens de ABO vond de huidige MER studie verre van volledig. Dat de landbouw geen hoofdthema is, is voor de ABO onbegrijpelijk. Er is voor de landbouw alleen gekeken naar kosten (opkoop bedrijven) en verder niet. Eigenlijk zou er ook een LER (Landbouw Effect Rapportage) moeten komen. Ook de ABO wijst op het ROM-convenant en ziet mogelijkheden in een aangepaste W3 variant.

De heer Sickenga namens Stichting Behoud Buitengebied Wijnjewoude en Omstreken blijft vinden dat het landschap vanaf de bocht bij Wijnjewoude geweld wordt aangedaan. De bocht bij Wijnjewoude wordt nu verplaatst naar Balkweg/Tjabbekamp. De stichting ziet liever oplossingen met het verdiept aanleggen van de bestaande weg op knelpunten.

De heer de Vries van Stichting Behoud Buitengebied West geeft nogmaals een opsomming van de ontwikkelingen tot nu toe. In het najaar 2007 heeft de gedeputeerde signalen gekregen dat de Provincie spijkers met koppen zou moeten gaan slaan. Maar dat heeft zich volgens de Vries vertaald in een overval met een niet verwacht tracé, dat men nu in een te korte tijd er doorheen wil drukken. Gelukkig is de inspraaktijd verlengd met 14 dagen, maar dat is in zijn ogen nog veel te kort voor de omwonenden om voldoende expertise te doen voor een goed gefundeerd bezwaar. Ook hij vindt de MER onzorgvuldig en onvolledig. Met name is er met onvoldoende creativiteit gekeken naar de andere alternatieven.

Tenslotte geeft mevrouw van Veen van de Stichting tot behoud van de Klokkebei nog eens de belangrijkheid aan van de wandelbos en de Klokkebei voor de inwoners van Donkerbroek. Dus geen W2 of W3-variant.

De politieke partijen

Vervolgens is het woord aan de politiek. Er wordt nog eens opgemerkt dat het vanavond niet gaat om de trajectkeuze maar de vraag of de startnotitie MER N381 inspraakrijp is.

Volgens Ooststellingwerfs Belang  (de heer Slager) is de MER niet inspraakrijp. De landbouw en de veiligheid van de weg zijn beide zwaar onderbelicht. OB wil geen tweede Wâldwei in Ooststellingwerf. Zij pleit voor een 2x2 baans traject.

Jansma van de Christen Unie vindt dat al een gepasseerd station. Het coalitieakkoord zegt enkelbaans. De invloed van de Gemeente op de besluitvorming is marginaal. Jansma vindt de huidig MER broddelwerk en pleit voor een uitgewerkte oplossing vanuit de bevolking.

De heer Haveman (CDA) pleit voor 2x2 baans. Bij enkelbaans is de veiligheid onvoldoende. Ook het CDA vindt de landbouw zwaar onderbelicht. Verder zet het CDA vragen bij de uitgangspunten. Is de vaart echt zo belangrijk? Conclusie: MER niet inspraakrijp.

De heer Vos laat weten dat Groen Links niks ziet in de W2 variant en ook de W1 variant heeft niet de voorkeur. Ook hij zet vragen bij de belangrijkheid van de vaart. Groen Links wil geen 2x2 baans.

Volgens mevrouw van de Hengel vindt haar VVD de MER ook niet inspraakrijp. De MER is onvolledig. Zij zet ook vraagtekens bij de uitgangspunten en de wegingsfactoren. Is de vaart (1816) echt belangrijker dan de landbouw of het beekdalgebied bij de Tjonger (1500)? Ten opzichte van de MER 2003 zijn er andere wegingsfactoren toegevoegd. Er is niks vermeld over de cultuurhistorische waarde van het gebied Balkweg/Tjabbekamp. De veiligheid is zwaar onderbelicht. Waarom geen 2x2 baans?

De heer Spoelstra heeft met de PvdA een andere mening. Hij vindt de MER zeker geen broddelwerk en inspraakwaardig. Ook de PvdA vindt de landbouw onderbelicht, maar de MER overdoen kost weer veel tijd. Hij vindt dat iedere partij voor zichzelf wel een goede afweging kan maken. De PvdA volgt het Provinciaal coalitieakkoord en ziet niks in een 2x2 uitvoering.

De wethouder

Wethouder van Weperen zal namens de Gemeente Ooststellingwerf een brief opstellen gericht aan de Provincie, waarbij volgens de meerderheid de Startnotitie/MER N381 niet inspraakrijp is bevonden en waarin zal worden gepleit voor aanvullend onderzoek.

Enkele punten:

  • College blijft pleiten voor 2 x 2 baans, motieven zijn veiligheid en economie.
  • Het college zet zijn vragen bij de uitgangspunten en wegingsfactoren. Hoe ontastbaar zijn Ontwijk en de vaart? Waarom is de landbouw zo onderbelicht? Het is vreemd dat de toegankelijkheid van de Jansmadraai even zwaar weegt als de landbouw. En dat de (on)bruikbaarheid van restruimten even zwaar weegt als de impact op landschap en consequentie voor de landbouw. En tenslotte de technische uitvoerbaarheid even belangrijk is als de consequentie voor het landschap.
  • Het college zal aangeven dat het mogelijk de moeite waard is alternatieven aangedragen vanuit de bevolking te onderzoeken.
  • Het college zal aandringen op zorgvuldigheid ipv snelheid. Als aanvullend onderzoek een uitstel betekent van een half jaar, dan is dat beter dan nu een verkeerde beslissing te nemen. Zoals de procedure nu is zal in april 2008 een principebesluit worden genomen over de tracékeuze en wordt deze in december 2008 definitief vastgesteld.
  • Er zal ook aandacht worden gevraagd voor het zogenaamde "Shared spaces" verkeersconcept dat Ooststellingwerf heeft omarmd. Dit geeft ook consequenties voor de N381, en haar inpassing in het wegennet.

Nadat de PvdA zich alsnog aansluit bij de andere partijen wordt besloten de bestaande conceptbrief met bovenstaande punten aan te scherpen en op te sturen naar de Provincie.

Geplaatst op: 09 Januari 2008

terug