Nieuws - Goed bezochte ledenvergadering uitvaartvereniging

Afgelopen woensdagavond hield de uitvaartvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering in gebouw Pro Rege. Het aantal aanwezigen oversteeg de 40 leden waarmee een record over de afgelopen jaren werd gevestigd. De goede opkomst had vooral te maken met de historische lezing over het kamp Donkerbroek welke na het formele gedeelte  werd gehouden. 

Naast het bespreken van de jaarstukken had het bestuur o.a. het voorbestaan van de aula geagendeerd. Omdat de kosten van de aula meer en meer de inkomsten overstijgen overwoog het bestuur de aula af te stoten, maar wilde zij, alvorens een definitief besluit te nemen, de mening van de leden over dit onderwerp horen.  Vanuit de zaal kwamen kritische vragen over het voornemen. Het bleek dat het bestuur niet erg goed had stilgestaan bij eventuele alternatieven.  
De aanwezige leden waren van mening dat voor sommige leden een thuisopbaring niet haalbaar is en juist deze leden in dat geval voor forse meerkosten zouden komen te staan en aangewezen zouden zijn op omliggende plaatsen. Er werd op gewezen dat solidariteit de hoeksteen van de vereniging ‘Draagt elkanders lasten’ is en dat het erg jammer zou zijn dat de aula alleen vanuit kostenoverwegingen zou verdwijnen. 

Door voorzitter Bert Rekker werd daarop geconcludeerd dat het te vroeg was om een weloverwogen besluit te nemen. Het bestuur gaat daarom het komende jaar onderzoek doen naar alternatieven en een gedegen kosten-batenanalyse over de afgelopen jaren en de verwachting voor de komende jaren maken. Volgend jaar zal het onderwerp opnieuw geagendeerd worden. 

Tijdens de ledenvergadering werd Johan Baron herkozen als bestuurslid. Wim Niens was na 12 jaar trouwe dienst aftredend. Hij werd door de voorzitter bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging als secretaris. Voor de vacante bestuurszetel  had Roelie Soepboer zich beschikbaar gesteld. Zij werd onder applaus van de leden als nieuw bestuurslid verkozen.

  

Na de pauze verzorgden Jouke Jongsma en Bert Rekker een historische lezing over NAD-kamp 115 Donkerbroek. Dit kamp heeft van 1942 tot 1947 aan de Bovenweg gestaan. Jouke en Bert hebben in de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Ze hebben vele mensen gesproken en via internet en archieven informatie over het onderwerp opgezocht. Het kamp werd in de oorlog gebruikt door de Nederlandsche Arbeidsdienst. Mannen tussen 17 en 24 jaar moesten hier een soort van arbeidsdienstplicht van ongeveer een half jaar ondergaan. Ze moesten ’s morgens in Haule werken in de landontginning bij het Blauwe Bos en ’s middags werd er veel aan sport en exercitie gedaan. De kampbewoners hadden veel contacten met de dorpsbewoners. Meteen na de bevrijding werd het kamp nog gebruikt als opleidingskamp voor de oorlogsvrijwilligers van het Bataljon Friesland dat werd ingezet om Nederlands Indië te bevrijden.

Er kwamen tijdens de lezing veel anekdotes voorbij en ook vanuit de zaal kwamen er aanvullingen op de lezing van aanwezigen die het kamp zelf nog goed konden herinneren. Hierdoor werd het een interactieve en ontspannen lezing. Op de lezing zal nog een vervolg komen middels een aantal artikelen in de dorpskrant en op de website van Donkerbroek.

Rond 22.15 uur werd afgesloten met een hapje en drankje en werd door het bestuur teruggekeken op een zeer geslaagde ledenvergadering. 

Geplaatst op: 01 April 2016

terug