Nieuws - Laatste kans op gemeenschapscentrum Donkerbroek?

Open brief aan alle inwoners van Donkerbroek.  
(Redt het gemeenschapscentrum!)(Help ons, wij kunnen het niet alleen!)

Zoals u weet is Dorpsbelang samen met inwoners van Donkerbroek en met een aantal andere maatschappelijke organisaties al 6 jaar bezig om een gemeenschapscentrum van de grond te krijgen. De gemeenteraad vindt dit een prachtig initiatief, maar het gemeentebestuur (college van B en W) niet. Binnenkort wil het gemeentebestuur een onomkeerbare beslissing nemen over de huisvesting van de basisscholen. 

Update: Vernieuwbouw naar nieuwe school

B en W, samen met de onderwijskoepels Comprix en Tjongerwerven stellen voor om het huidige Startblok te verbouwen en uit te breiden met een aantal ruimten  en lokalen. In het begin had dit geen instemming van de (vertegenwoordigende) ouders van de medezeggenschapsraden. Zij wilden graag in eerste instantie liever een nieuwe school. Inmiddels zijn de plannen gewijzigd naar een grootschalige "vernieuwbouw" en heeft in ieder geval de MR van CBS De Peggebult zich achter dit plan geschaard. De MR van OBS 't Startblok heeft e.e.a. nog in beraad. Dit plan sluit ook goed aan op de eerder door ons gepresenteerde plannen voor een Gemeenschapscentrum en sportzaal op de ledenvergadering dit voorjaar. 

Wat beogen wij ook al weer met een gemeenschapscentrum?

Hoofddoel is om het ontmoeten tussen alle inwoners van jong tot oud en er tussen in te bevorderen, door mogelijkheden  voor iedereen te bieden om vooral zo lang mogelijk goed mee te kunnen en blijven doen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is om elkaars gebouwen en ruimten op een multifunctionele manier te gebruiken. We hebben het hier dan over :

  • Goede onderwijsfaciliteiten (Kinderopvang, Peuterspeelzaal en Basisschool)
  • Goede sportaccommodatie (sportzaal) om ook meer binnensporten te kunnen doen, ook op competitie niveau en het creëren van (betere) trainingsmogelijkheden voor (acro)gym, zaalvoetbal en korfbal voor jeugd etc.
  • Zorgen voor ouderenfaciliteiten zoals gezamenlijk eten en eten koken, dagbesteding. Vroegtijdig inspelen op vereenzaming.
  • Versterken van de sociaal maatschappelijke en kerkelijke activiteiten. 

Omdat het gemeentebestuur samen met de onderwijskoepels alleen haar eigen agenda als belangrijk ziet,  willen ze niet dat ook anderen zich hiermee bemoeien. Dit ondanks alle overleg van de afgelopen jaren wat er geweest is. Zij denken blijkbaar te weten wat goed voor Donkerbroek is! Hoe zouden wij als inwoners van Donkerbroek dat nu kunnen weten?

Gelukkig prijzen we ons met een gemeenteraad waarmee we in het verleden en ook recent goede gesprekken  hebben gehad. Zij staan open voor onze zienswijze en willen samen met ons op zoek naar een gedragen oplossing voor de leefbaarheid in de volle breedte. 

Komt allen naar de raadsvergadering van 19 december a.s.

Om nu aan de gemeente daadwerkelijk te laten zien dat het ons als dorp menens is en dat we allen vierkant achter de ideeën staan om de leefbaarheid te verbeteren willen wij u allen dringend tot zeer dringend vragen om ons te helpen. Dit geldt ook voor alle verenigingen in het dorp. Kom allen dinsdag 19 december voor 19.30u samen met ons naar  de raadsvergadering van de gemeente. Dorpsbelang zal daar dan gebruik maken van haar inspreekrecht.

Hoe meer mensen aanwezig zijn, des te minder de gemeente kan zeggen dat het niet leeft en dat er geen draagvlak is.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Dorpsbelang Donkerbroek

Geplaatst op: 06 December 2017

terug