Nieuws - Dorpsbelang Donkerbroek presenteert Dorpsvisie

Avond-voorzitter Lies Siegersma houdt de vragenronde met de gemeenteraadsledenVoor een matig gevulde zaal presenteerde Dorpsbelang Donkerbroek dinsdagavond 25 april de Dorpsvisie van Donkerbroek. De Dorpsvisie zal op 16 mei a.s. officieel worden aangeboden aan B. en W. van Ooststellingwerf, en verschijnt daarna ook op de dorpswebsite.

Avond-voorzitter Lies Siegersma begon de avond met de presentatie van de Dorpsvisie

De visie voor de komende jaren

Aan de hand van een kaart werd uitgelegd, welke plannen er zijn voor de komende jaren:

  • Aanleg fietsroutes Donkerbroek-Makkinga (Balkweg) en Donkerbroek-Oosterwolde (Oostkant Compagniesvaart)
  • Aanleg wandelroute verbinding Helmholtstraat-Kerkereed
  • Bouw van een Multifunctioneel Centrum naast de Openbare Basisschool, waarbij gekeken zal worden naar een zo breed mogelijke opzet: o.a. brede school (incl. peuterspeelzaal), dorpshuis, een goede volwaardige sportaccomodatie, bibliotheek en jeugdhonk. Vanuit de zaal werd daarbij opgemerkt dat ook het gebouw Pro Rege in die plannen een rol zou kunnen spelen. Feit is dat realisatie de nodige tijd kost. Binnenkort wil Dorpsbelang samen met een aantal mensen uit ons dorp een commissie vormen, die met het plan aan de slag zal gaan.
  • Bouw seniorenwoningen, mogelijke lokaties: Vicariestraat en Wilpkamp (vervanging bestaande woningen) en de ruimte tussen Herenweg en Vaart Oostzijde (loods Hartink). Hierover is overleg met Actium en de Gemeente. Er is een contingent van 8 woningen aan Donkerbroek toegewezen. Sociale woningbouw, mogelijke lokaties: achter de Buursterlaan (volkstuintjes) en ten oosten van de Helmholtstraat richting Kerkereed.
  • Ontwikkeling bedrijventerrein tussen Fruitier de Talmaweg en N381, waarbij op korte termijn toch duidelijkheid wordt gevraagd over de loop van de N381. Doordat duidelijkheid uitblijft kunnen geïnteresseerden niet inschatten wat de invloed zal zijn op de ontsluiting (bereikbaarheid) van het terrein in de toekomst.
  • Verbetering dorpsaanzicht aan de westkant. Meer groen en een pleinfunctie voor markten en braderieën in plaats van al dat asfalt en die oude patatkar.
  • Passantenhaven(s): op de huidige lokatie achter de Nijhof wil men een passantenhaven aanleggen voor de boten van De Turfroute. Ook ten noorden van de Herenwal is een mooie lokatie voor een passantenhaven.

Dorpsbelang zal zich de komende jaren inzetten om zoveel mogelijk de plannen te realiseren. Daarbij zal ook af en toe een beroep worden gedaan op mensen uit het dorp om zitting te nemen in een commissie om de plannen uit te werken.

Vragenronde aanwezige raadsleden

Na de presentatie was er het vragenrondje aan aanwezige raadsleden. Gesproken werd er o.a. over de dorpsplattegrond (contract Eurimex opzeggen en zelf doen - zie ook eerder nieuws hierover) en de problematiek van de seniorenwoningen (er komt nieuw overleg Gemeente-Actium-Dorpsbelang). Ook de schapenstront (en de schapen) op de fietspaden langs de Tjonger hield de gemoederen bezig.

Verslagen, kas en bestuursverkiezing

Na de pauze werd het verslag van de Ledenvergadering 3 mei 2005 voorgelezen en akkoord bevonden. Ook het jaarverslag 2005-2006 en de kas werden in orde bevonden. De vergadering ging akkoord met een contributieverhoging van € 4,- naar € 5,- per jaar. Van Albert Veerenhuis werd afscheid genomen met een woord van dank, bloemen, een fles drank en de eerste nieuwe vlag van Donkerbroek. Sjoerd Hoekstra was al in februari teruggetreden wegens belangenverstrengeling met zijn makelaardij. Twee nieuwe kandidaten werden gekozen: Evert Bosma en Durk Poortinga.

Rondvraag

Van de rondvraag werd goed gebruik gemaakt. O.a. meldingen van de slechte staat van wegen en bankjes, waarop de voorzitter opmerkte dat het ook niet verboden is tussentijds dit soort meldingen te doen, omdat Dorpsbelang niet alles in het dorp in de gaten kan houden. Belangrijk was de melding dat de Provincie ivm de N381 momenteel een poging doet de monumentale woning "Ontwijk" in handen te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat men wil afwijken van de originele plannen, die er liggen voor de N381. In plaats van een aquaduct, waarbij het westelijke buitengebied gemakkelijk en veilig te bereiken is, zou Donkerbroek dan geconfronteerd kunnen worden met een viaduct, met de nodige geluidsoverlast en een moeilijkere bereikbaarheid van het westelijke buitengebied. Dorpsbelang gaat actie ondernemen richting Provincie en Gemeente. Ook de bewoners van "Ontwijk" zullen worden benaderd.

Fotoquiz

Roel Veldkamp presenteert zijn fotoquizNadat avond-voorzitter Lies Siegersma de vergadering had gesloten, was er nog een fotoquiz van onze dorpsfotograaf Roel Veldkamp. Foto's van Donkerbroek uit lang vervlogen tijden en nog maar van kort geleden passeerden de revue. Bij iedere foto was wel wat te vertellen. Vooral voor de ouderen uit de zaal een feest van herkenning. Rond 23.00 uur werd de avond besloten.

Geplaatst op: 26 April 2006

terug