Nieuws - Geen tweede Wâldwei in de Zuidoosthoek


Veel sprekers op hoorzitting N381

Hoorzitting over N381Het was dinsdagavond 30 januari een drukte van belang in het Gemeentehuis te Oosterwolde. Veel publiek en niet minder dan 28 sprekers hadden zich gemeld voor de 5 minuten spreektijd om iets te zeggen over de N381. Verwarring was er opnieuw over de status van de hoorzitting. Was er eerst sprake van een beperkte hoorzitting voor de problematiek in Ooststellingwerf, later werd dat breder getrokken naar het hele traject. Nu blijkt dat de geplande hoorzitting op de Statencommissievergadering Lân, Loft en Wetter op 7 februari a.s. is geschrapt, omdat de Provinciale Staten gisteravond ook aanwezig was. De uitnodiging heeft iedereen moeten halen uit krant of Nieuwsbrief, die kort voor de hoorzitting nog werd verspreid. Hoezo goede communicatie? Maar waarom komt dat ons zo bekend voor?

Een lange hoorzitting

Dan over de avond zelf: maar liefst 28 sprekers hadden zich gebogen over de problematiek. Wat opviel was dat nog steeds veel sprekers de illusie hebben dat gekozen zal (kan) worden voor de opwaardering van het bestaande tracé. Gedeputeerde Staten hebben echter al gekozen van Drachten tot Donkerbroek, en van Oosterwolde-Noord tot de Drentse grens. Het leek een laatste poging voor met name (Groen) links georiënteerde sprekers om thema's als landschaps-vernieling, horizonvervuiling en aantasting van ruimte en rust onder de aandacht te brengen. Daarbij werd soms wel heel gemakkelijk voorbijgegaan aan de veiligheidsaspecten en woonsituatie van bijvoorbeeld de bevolking van Klein Groningen. Dan kunnen grote geluidsschermen (hoezo horizonvervuiling) net als in de Randstad plotseling wel.

Bedrijfsleven overtuigt niet

De economische voordelen (meer bedrijven-minder werklozen) kwamen ook al niet uit de verf. De beweringen van het bedrijfsleven zijn niet goed onderbouwd. Bedrijven terreinen elders, die wel gunstig liggen aan 4-baanswegen raken maar niet vol, de toename van de werkgelegenheid valt tegen. Ook al geen argument dus om een dure nieuwe N381 (87 miljoen euro?) te rechtvaardigen. Terecht werd er door een spreekster opgemerkt dat een van de gemeentes in Friesland met de laagste werkloosheid (Gaasterland) in dezelfde situatie verkeert als Ooststellingwerf: mooie natuur, veel kleinschalige bedrijvigheid - die daar wel focust op de recreatie - en dezelfde afstand tot de grote 4-baans verbindingswegen. Werk aan de winkel heren van de Gemeente?

Veiligheidsaspecten: geen dodenweg!

Dan het aspect van de veiligheid: een verkeersdeskundige van VVN pleitte gisteravond voor toch een 4-baans weg. Het is voor alle partijen geen discussie dat er wat moet worden gedaan aan de veiligheid van de weg. Men wil in eerste instantie door ongelijkvloerse kruisingen de veiligheid van het kruisende verkeer al verbeteren. Hier was iedereen het mee eens. Dan is er de discussie van 2-baans of 4 baans, 80 km of 100 km? De man van Veilig Verkeer Nederland waarschuwde voor de creatie van een nieuwe dodenweg. Als men kiest voor 2-baans en 100 km, dan krijg je gevaarlijke inhaalmanoeuvres van personenauto's bij vrachtverkeer. Een tweede Wâldwei is dan geboren, en wilde men daar elders in de provincie niet juist van af? De keuze zal dus moeten worden gemaakt voor 2-baans en 80 km (waarbij door het huidige verkeersgedrag gevaarlijke inhaalmanoeuvres nooit zijn uit te sluiten) of een 4-baans 100 km weg, waarbij de voorkeur dus voor de veiligheid uitgaat naar het laatste. Doordat de kruisingen verdwijnen zal de gemiddelde snelheid alleen maar toenemen, dus pleiten voor een 4-baans optie lijkt vanuit het veiligheidsaspect de beste keuze.

Donkerbroek

De problematiek rond Donkerbroek: ondanks dat het deel Donkerbroek-Oosterwolde Noord uit de besluitvorming is gehaald zijn er veel sprekers uit Donkerbroek.
De actiegroep "N381 natuurlijk niet" (10 personen) is tegen het voorkeurstracé en komt met veel argumenten om alles maar te laten zoals het is. Opnieuw wordt er flink gegoocheld met enquêtecijfers en beweringen. Bij de laatste enquête zijn 300 reacties binnengekomen (van de hoeveel? Er zijn mogelijk wel een paar duizend enquêteformulieren verspreid!), en 80 - 95% is tegen, maar waartegen is onduidelijk. Wil men in de toekomst serieus worden genomen dan is dit toch op zijn minst een punt van aandacht. Verderop op de avond wordt de enquête door inwoners van Donkerbroek bestempeld als onduidelijk en tendentieus.

Toename sluipverkeer?

Waarnemingen van verkeersintensiteit van enkele sprekers lijken niet te stroken met cijfers van de Provincie. De meeste ongevallen zijn eenzijdig en ontstaan door roekeloos rijgedrag volgens weer anderen, en is dus niet te wijten aan de weg. Belangrijk is ook dat, doordat er geen afrit komt naar Waskemeer-Haulerwijk, dit verkeer haar weg naar de N381 via Wijnjewoude en Donkerbroek zal zoeken, en ook de Tomtom leidt ons via Donkerbroek naar Assen: dus een toename van het sluipverkeer. Maar willen we dat nu juist niet voorkomen?

Monument Ontwijk in de knel

Belangrijk is wel dat er veel weerstand is tegen een viaduct en dat het monument Ontwijk moet worden ontzien.
Mw. d' Hont, bewoonster van huize Ontwijk vertelt haar verhaal. Vreemd is dat er toezeggingen worden gedaan door de projectgroep N381 aan de familie, en deze net zo snel weer worden ingetrokken, betrokkenen in uiterste verwarring achterlatend. Zij pleit voor behoud van Ontwijk en ze wordt in haar strijd gesteund door een rapport van nota bene de Provincie Fryslân zelf, maar rapporten blijken in de soap N381 vaak, hoewel kostbaar, geen waarde te hebben.

Dorpsbelang Donkerbroek

Dat is ook het verhaal van Dorpsbelang Donkerbroek. Eerst een dure maar zorgvuldige MER studie maken, waar een aquaduct uitrolt, waartegen weinig weerstand lijkt te bestaan in Donkerbroek, vervolgens de studie gewoon zonder aanvullende studie in de prullenbak deponeren, en komen met een lelijk viaduct dat minder kost, en bovendien technisch niet goed in elkaar steekt. Dorpsbelang Donkerbroek wil van nu af aan nauw betrokken worden bij voortgang en besluitvorming, maar de projectgroep N381 zal ook de andere geledingen (en belanghebbenden) in Donkerbroek van alle informatie moeten voorzien. Want communicatie blijkt toch wel het sleutelwoord in alle commotie rond de N381. Dorpsbelang zal alle oplossingen scherp toetsen aan het algemeen belang en de Dorpsvisie. De volledige tekst van Dorpsbelang kunt u hier downloaden.

West-variant ook problematisch

Er wordt nu een nieuwe MER/Tracé studie gedaan naar het traject Donkerbroek-Oosterwolde Noord. Daarbij wordt ook een westelijke variant (westelijk langs de bossen van Ontwijk) onderzocht. Ook hier, begrijpelijk, veel weerstand. Verlies van natuur, woongenot van omwonenden, een ruilverkaveling die wordt ontwricht, allemaal geen leuk vooruitzicht. Bovendien komen volgens schattingen ca. 10 moderne boerenbedrijven flink in de knel. Een tweetal zal een snelweg niet overleven en de anderen komen op slot te zitten of raken verdeeld door de weg. Bovendien raakt het wild in de bossen van Ontwijk opgesloten tussen de Tjonger, de snelweg en de Compagnionsvaart. Dus ook een west-variant geeft heel veel problemen. "Laat asfalt waar asfalt is", en "Westelijk tracé geen goed idee" aldus de omwonenden.

Hoe nu verder?

Het lijkt erop dat de Provincie haar hand heeft overspeeld door de hand op de knip te houden. Totdat de problemen bij Donkerbroek naar boven kwamen, was het vrij rustig. Het overgrote deel van de bevolking leek te kunnen leven met de tot dan aangedragen oplossingen. Het voorstellen van een viaduct bij Donkerbroek en de problematiek van het monument Ontwijk hebben weer heel wat los gemaakt en ons zelfs weer teruggebracht bij de vraag: is het allemaal wel nodig?
Maar dat is vermoedelijk al een gepasseerd station. De Provincie en Gemeenten (en bedrijfsleven?) moeten daarom maar snel met geld komen of alles maar terug draaien. En geen gekunstelde oplossingen bij Donkerbroek, maar kiezen voor kwaliteit, en anders het bestaande traject (met 80 km) maar veiliger maken, met speciale aandacht voor de kruisingen en de situatie bij Klein Groningen.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.fryslan.nl/n381.

Lees ook de verslagen van de bijeenkomsten in Donkerbroek en Wijnjewoude van 22 en 23 november 2006.

Geplaatst op: 31 Januari 2007

terug