Nieuws - Voorlopig geen MFC in Donkerbroek

Ledenvergadering DorpsbelangAfgelopen woensdag hield Dorpsbelang weer haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze keer was het fraai verbouwde Dorpshuis de lokatie. Er waren een veertigtal bezoekers op komen dagen op deze zomerse avond. Ook de (gemeente)politiek was goed vertegenwoordigd met 2 wethouders en 5 raadsleden. Voorzitter Alie Tuinstra liet in haar openingswoord diverse zaken de revue passeren. 

Zo had ze een dankwoord voor de Nachtdravers voor hun activiteiten rond de jaarwisseling. De dorpswebsite kan zich met 48000 bezoekers in 15 maanden verheugen op veel belangstelling. Verder zal komend jaar worden gewerkt aan een jubileumboek 600 jaar geschiedenis van Donkerbroek. Op 8 juni a.s. is er weer een familiefietstocht en de N 381 is weer in studie. Op 25 mei a.s. wordt het nieuwe Fietsroutenetwerk officieel geopend. Ook het bedrijventerrein, waar inmiddels de nodige activiteit is te bespeuren en de woningbouw (4 nieuwe woningen aan de Schoolstraat) werden genoemd.

Vragenronde politici

Vragenronde politiciVervolgens is het de beurt aan vice-voorzitter Lies Siegersma, die de aanwezige wethouders P.B. Bouma en S. van Weperen, en raadsleden H. Brandsma en H. Spoelstra (beide PvdA), P.H. Haveman (CDA), R. v.d. Hengel (VVD) en E. Sinnige (OB) aan de tand voelt over een aantal actuele zaken. Zo is de gemeente op zoek naar andere modellen om de communicatie te verbeteren. Men wil meer op locatie met mensen in contact komen om te vernemen wat er werkelijk speelt. Na de zomer zullen de plannen concreter worden. 

Ook de speeltoestellen komen aan de orde. Dit heeft hoge prioriteit bij de gemeente. Men wil voor het einde van het jaar alles weer in orde hebben. In overleg met ouders zal worden bekeken waar en welke toestellen het best kunnen worden geplaatst. Ook de scholen zullen bij dit plan worden betrokken.

De dorpsvisies en de structuurvisie

De gemeente zal de verschillende dorpsvisies naast elkaar leggen en kijken welke zaken realiseerbaar zijn. Overigens zijn er al weer dorpen bezig met een nieuwe dorpsvisie. De structuurvisie is een overkoepelend plan van de gebiedsvisies, bestemmingsplan buitengebied, het provinciale streekplan en de plannen ten aanzien van Recreatie en Toerisme. Al deze plannen inclusief de dorpsvisies probeert de
gemeente samen te smeden tot een structuurvisie voor de Gemeente Ooststellingwerf.
Doel is om de structuurvisie af te hebben vóór 2010.

Het Multifunctionele Centrum en woningbouw

Dorpsbelang wil verder met de plannen voor een MFC. In vrijwel alle dorpen zijn er ontwikkelingen en de gemeente staat in principe ook positief hier tegenover. Echter volgens wethouder Bouma zijn er in 2006 investeringen gepleegd in Dorpshuis en gymzaal en zal een MFC in Donkerbroek vóór 2018 niet aan de orde zijn. 

Ook de woningbouw komt ter sprake. Aan de Schoolstraat zullen 4 levensbestendige (zowel voor oud als jong aantrekkelijke) woningen worden gebouwd, die eerst zullen dienen als wisselwoning voor de bewoners van de bejaardenwoningen aan de Vicariestraat. De 8 woningen aan de Vicariestraat zullen worden gesloopt en daar komen 12 seniorenwoningen voor in de plaats. Per saldo zullen er dus 8 woningen bij komen in Donkerbroek. Op 9 mei a.s. is er een inspraakavond voor de woningen aan de Schoolstraat in gebouw Pro Rege. Voor de nieuwe woningen zal Dorpsbelang in samenwerking met Actium en stichting Welzijn Ouderen een inventarisatie maken van woonwensen van 55-plussers. 

Verder zal de gemeente ook nog de nodige aandacht besteden aan een aantal slechte wegen. O.a. de Schapedrift, Bovenweg en Bovenveld liggen er slecht bij. De afsluiting Herenweg-Vaart OZ wordt ook opnieuw onder de aandacht gebracht.
Dan worden wethouders en raadsleden bedankt voor hun inbreng en is er koffiepauze.

Jaarverslag, financieel verslag en bestuursverkiezing

Voorzitter Alie Tuinstra neemt afscheidNa de pauze volgt het officiële deel. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2006 wordt voorgelezen door de secretaris. Het jaarverslag 2006-2007, gepubliceerd in de Dorpskrant en op de website krijgt nog een aanvulling: Niet vermeld was dat bij het bezoek van burgemeester Oosterman en zijn vrouw een bezoek werd gebracht aan het Bedrijvencentrum, Quad Tours en café Vosseheer. Na het financieel verslag volgt de
bestuursverkiezing. Lies Siegersma wordt herkozen en voorzitter Alie Tuinstra neemt afscheid. Ze wordt bedankt voor haar inzet voor het dorp door de vice-voorzitter en krijgt een dorpsvlag aangeboden. Anneke Rekker wordt met goedkeuring van de vergadering in het bestuur van Dorpsbelang gekozen. 

Op uitnodiging van Dorpsbelang is bijna de voltallige feestcommissie 2008 aanwezig. Martha Veenstra, als voorzitter, stelt de commissieleden voor. Dorpsbelang wenst hun veel succes en vooral plezier bij de organisatie van het Dorpsfeest 2008. 

De Turfroute nieuwe stijl

Dan is het tijd voor de heer J. Have, die als voorzitter van de Nije Kompanjons vertelt over de plannen om de Turfroute op te waarderen. Zoals die er nu liggen zal de Turfroute worden uitgediept tot 1,50 m en wil men extra aanlegplaatsen, betere voorzieningen en meer informatie voor toeristen. Doel is dit te realiseren met hulp van gemeenten en provincie, omdat de stichting zelf geen geld heeft. Als dank voor zijn bijdrage krijgt de heer Have een broodpakket van de plaatselijke bakker. 

Daarna verricht voorzitter Alie Tuinstra haar laatste officiële handeling voor Dorpsbelang Donkerbroek en sluit de vergadering.

 

Geplaatst op: 29 April 2007

terug