Nieuws - Politiek kiest voor meest westelijke variant N381

De meest westelijke variantOp 21 februari 2007 is door Provinciale Staten van Fryslân besloten om de procedure voor het opstellen van een milieu-effectrapportage (MER) voor het deel Donkerbroek - Oosterwolde te heropenen. Naast het bestaande tracé zijn nog zes andere tracéalternatieven beoordeeld. Beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van verschillende thema's: verkeer en vervoer, woon- en leefmilieu (incl. landbouw), landschap, cultuurhistorie, archeologie, bodem en water, levende natuur, technische uitvoerbaarheid en kosten. Inmiddels is de studie afgerond en is het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) vastgesteld. Dit is uiteindelijk de meest westelijke variant geworden. Hiermee wijkt de Provincie af van hetgeen in het coalitieakkoord was afgesproken: namelijk vasthouden aan het bestaande tracé Donkerbroek-Oosterwolde.

Reacties:
Radiofragment Omrop Fryslân: gedeputeerde Adema
Radiofragment Omrop Fryslân: Wethouder van Weperen
Videofragment Omrop Fryslân: N381 net troch Donkerbroek

Informatieavond

Gisteravond 21 november was er een informatieavond over de N381 in het Witte Huis te Donkerbroek. Uitgenodigd waren inwoners en (belangen)groeperingen, die direct invloed ondervinden van de gekozen tracévaststelling. Gedeputeerde Adema en de heren Visser en Kroes van de projectorganisatie N381 gaven uitleg over hoe men tot de beste tracévaststelling was gekomen, en welke procedure vanaf nu zal worden gevolgd.

Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)

Vooraf aan de bijeenkomst had Adema op de middag al uitleg gegeven aan direct betrokkenen, die de weg volgens het MMA over hun grond zullen krijgen. Het MMA is vastgesteld ten westen en vrijwel evenwijdig aan de Balkweg. De enkelbaanse 100 km-weg loopt recht over een boerenbedrijf en buigt af naar het oosten net ten noorden van de huidige kruising Tjabbekamp-Balkweg, om vervolgens met een ruime bocht evenwijdig aan de loop van de Tjonger bijna naar het bestaande tracé terug te keren. Net ten noorden van Drie Tolhekken kruist de weg de Tjonger om weer aan te sluiten op het bestaande tracé richting Venekoten. De kruising met de Balkweg zal worden opgelost met een tunnel onder de nieuwe weg door. Verderop blijft men op gepaste afstand van de Tjonger, waardoor er ook ruimte wordt gecreëerd voor natuur en een eventuele reconstructie van de oude loop van het riviertje.

Het bestaande tracé

Als de plannen doorgaan krijgt het bestaande tracé een heel andere functie. De Fruitier de Talmaweg zou weer een doorgaande weg kunnen worden, die aansluit op een tot type Balkweg omgetoverd bestaand tracé. Op de afbeeldingen was zelfs een jaagpad cq wandelpad langs de vaart ingetekend.
Verder zou net als in vroegere tijden de Posthuisweg weer verbonden kunnen worden met de Balkweg, zodat men weer op een veilige manier bij de wandelbos en sportvelden kan komen. Het monument Ontwijk krijgt mogelijk weer een verbinding met de vaart. Kortom veel zou kunnen worden teruggebracht naar de staat van voor de aanleg van het huidige tracé.

Procedure

Vanaf 3 december 2007 kan iedereen de MER rapportage inzien op het Infocentrum, het Gemeentehuis te Oosterwolde, de Openbare Bibliotheek in Oosterwolde of op het Provinciehuis. Dan ook begint de periode van 6 weken, waarin bezwaar kan worden aangetekend tegen de plannen. Op 17 december 2007 zal in het Witte Huis in Donkerbroek opnieuw een hoorzitting cq informatieavond plaatsvinden met de bevolking, waar inspraak mogelijk zal zijn. Op 14 januari 2008 is de periode van 6 weken afgelopen en zullen eventuele gegronde bezwaren/nieuwe gezichtspunten worden ingepast in het definitieve plan. In april 2008 zal door Provinciale Staten de definitieve tracévaststelling plaatsvinden van het noordelijke en zuidelijke deel, en zal voor het middendeel Donkerbroek-Oosterwolde een principebesluit worden genomen. Uiteindelijk verwacht men eind 2008 het definitieve realisatiebesluit voor de N381.

Bewoners westkant vol ongeloof

Hoewel Adema door het overleg vooraf met direct betrokkenen ook meteen de angel uit de bijeenkomst had gehaald, was de sfeer toch erg gespannen. Men verweet de Projectgroep nu te kiezen voor de weg van de minste weerstand. Ook was er veel ongeloof omdat bij een eerdere MER-procedure de meest westelijke variant als mogelijkheid onbespreekbaar was. Vervolgens is er een ruilverkaveling (Tjabbekamp) geweest en is er veel geïnvesteerd in de natuur (Tjonger). Kennelijk heeft men destijds zitten slapen, want nu is het opeens wel bespreekbaar. Hoe betrouwbaar en geloofwaardig is de politiek? Adema gaf aan dat hij zich de reactie van direct betrokkenen wel kan voorstellen, maar dat beslist niet is gekozen voor de gemakkelijkste weg. Immers met dit voorkeurstracé wordt afgeweken van die in het coalitieakkoord. Hij beloofde persoonlijk contact met alle betrokkenen, en zorgvuldige weging van bezwaren. 
"Uiteindelijk zal de politiek iedereen moeten kunnen overtuigen dat de gekozen variant de beste is". aldus Adema. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Geplaatst op: 23 November 2007

terug