Nieuws - Westelijk buitengebied eist ruimere inspraak

Stichting Behoud Buitengebied Donkerbroek West aan het woordHet loopt naar achten en de grote zaal in Het Witte Huis wordt steeds meer gevuld met inwoners met borden en spandoeken. Het westelijk buitengebied is goed vertegenwoordigd en laat al regelmatig haar afkeuring horen over de plannen van de projectgroep N381. In een volle zaal wordt er begonnen met de uitleg van de MER. De varianten passeren de revue en Peter Kroeze van de projectgroep N381 doet een poging de zaal uit te leggen hoe men uit is gekomen bij de W1-variant.

W1-variant het meest positief

In het kort komt het erop neer dat de oostelijke varianten vooral technisch moeilijk uitvoerbaar zijn, en dat de W1 van alle westelijke varianten het beste scoort, en dus ook als het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) is benoemd. Om de voordelen van de W1 variant ten aanzien van inpassing in het landschap te benadrukken wordt de heer Appelman van het gelijknamige buro gevraagd wat te vertellen over de landschapsstructuur in het gebied. De zaal is hier echter niet van gediend, en onderbreekt Appelman een aantal malen. Gespreksleider Henk Feitsma grijpt in en stelt voor het verhaal in te korten. Nadat de heer Kroeze het verhaal heeft afgerond, komt de heer Yme Visser de vanaf nu te volgen procedure nog even toelichten. Daarna is het tijd voor de zaal.

LTO Noord niet akkoord met plannen

Volle zaal in het Witte HuisAls eerste spreker haast voorman Kooistra van LTO Noord zich naar het spreekgestoelte om te verklaren dat, in tegenstelling tot wat in de kranten is genoemd, de LTO helemaal niet akkoord is met de W1-variant. Achter elkaar volgen nu de sprekers elkaar op. Bestuursleden van de nieuwe Stichting Behoud Buitengebied Donkerbroek West (SBBDW), de ABO (Smeenk), vertegenwoordigers van bewonersverenigingen en individuele bewoners in het gebied. Ook de politiek, behoorlijk vertegenwoordigd in de zaal, geeft bij monde van Meine Jansma (CU) een reactie. Gedeputeerde Adema is ook gekomen, maar naar zijn zeggen "meer om te luisteren, want u bent vanavond aan het woord".

Weinig creatief omgegaan met andere varianten

De strekking van de betogen is dat de sprekers vinden dat men de MER "naar de W1-variant heeft toegeschreven". Dat er met veel minder creativiteit is gekeken naar de andere varianten, en dat de bewoners van het westelijk buitengebied zijn overvallen, en nu maar weinig tijd krijgen voor inspraak. Immers de provincie wil nu haast maken met de besluitvorming. Er wordt gevraagd de inspraaktermijn met nog eens 6 weken te verlengen. Dit wordt echter niet gehonoreerd.

Alternatieve tracé's

Jan van Dalen overhandigt wethouder van Weperen een poster van een alternatief traceDe bewonersvereniging Tjabbekamp/Balkweg vraagt de projectgroep nog eens te kijken naar de W3-variant, die weliswaar door het bos snijdt, maar door een ondertunneling van ca. 300 meter, kan het bos zijn functie behouden. Deze variant heeft dan alle voordelen van W1, echter de landbouw en natuur in het buitengebied worden gespaard. SBBDW heeft onder de naam "It ken ek oars" ook een eigen alternatief plan gemaakt voor het bestaande tracé: leg over een lengte van ca. 300 meter de vaart om, en leg de weg aan de westkant van Donkerbroek verdiept aan, met daarover heen een fiets/wandelbrug voor de bereikbaarheid van wandelbos en sportvelden. Er is zelfs een passantenhaven ingetekend. Klik hier voor het alternatieve tracé.

Ook veel positieve geluiden uit Donkerbroek

Op de vraag van Henk Feitsma of er ook nog voorstanders in de zaal zijn, wordt er gereageerd door mevrouw Coby d' Hont. Hoewel zij alle begrip heeft voor de emoties van de getroffen inwoners, is ze blij dat in de nieuwe plannen Ontwijk wordt gespaard. Echter waar je de weg ook neerlegt altijd zijn er mensen, die worden getroffen. Dat er zo weinig voorstanders in de zaal zijn verbaast haar niet. Maar in het dorp Donkerbroek zelf zijn een heleboel mensen positief. Men kan straks weer veilig naar sportpark en wandelbos. Maar de voorstanders zijn deze avond thuisgebleven. Ze realiseert haar dat ze met deze stellingname half Donkerbroek over haar heen kan krijgen, maar de andere geluiden zijn er wel degelijk, en die moeten ook gehoord worden.

Nadat Visser nogmaals de bezwaartermijn (tot 14 januari 2008) heeft genoemd en gedeputeerde Adema belooft al de gehoorde argumenten mee te zullen nemen in de besluitvorming sluit Henk Feitsma de avond rond kwart voor 11 af. Daarna krijgt iedereen onder genot van een drankje nog de gelegenheid om wat na te praten. De media stort zich op alle betrokken partijen en er volgen nog heel wat geanimeerde wandelgang-gesprekken. Tegen middernacht is vrijwel iedereen vertrokken en wordt het laatste materiaal opgeruimd.

Geplaatst op: 18 December 2007

terug