Nieuws - Inspraaktermijn N381 met 14 dagen verlengd

Een foto uit 2003, hoe zal het er 10 jaar later uitzien?Het lijkt erop dat de Provincie nu ook vindt dat de tijd om een gedegen bezwaar of wijzigingsvoorstel in te brengen tegen de Startnotitie / MER N381 toch wel wat aan de korte kant is. De Provinciale Staten hebben vandaag namelijk in hun vergadering besloten de inspraaktermijn voor de Startnotitie / MER N381 Donkerbroek te verlengen met 14 dagen. Dat betekent dat iedereen, die bezwaar wil aantekenen of wijzigingen wil in de MER, dit nog schriftelijk kan doen tot maandag 28 januari 2008.

Het bezwaarschrift c.q. de wijzigingsvoorstellen moeten worden gezonden naar: 

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
Postbus 20120, 
8900 HM Leeuwarden
 
onder vermelding van "Startnotitie / MER N381 Donkerbroek-Oosterwolde" 

Degene die opmerkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Verder blijft de Startnotitie / MER N381 Donkerbroek-Oosterwolde dus nu tot 28 januari 2008 ter inzage liggen:

  • in het gemeentehuis van Ooststellingwerf, ’t Oost 11 te Oosterwolde;
  • in de openbare bibliotheek, Quadoelenweg 29/B te Oosterwolde;
  • bij de afdeling Communicatie van de provincie Fryslân, Snekertrekweg 1 te
    Leeuwarden;
  • in het Infocentrum N381, Vaart Westzijde 14 te Donkerbroek.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectsecretaris N381, de heer A. Meijer, van de provincie Fryslân. De heer Meijer is telefonisch bereikbaar op: 058 – 292 5968, 0516 – 464031 of per e-mail op: a.meijer@fryslan.nl.

ANWB leden zetten vraagtekens bij veiligheid N381

Tijdens een ledenvergadering in Donkerbroek van ANWB-leden gisteravond werd een enquete over de N381 besproken, die door de ANWB was verspreid onder 2200 adressen in Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf. Iets meer dan de helft van de 421 inzenders kiest voor een verdubbeling van de weg. Onder de inzenders uit Donkerbroek waren de meningen verdeeld. Velen op de vergadering konden leven met een enkelbaans variant met inhaalstroken. Iets wat een paar weken eerder ook al eens door gedeputeerde Adema was geopperd. Wel vindt men dat meer onderzoek nodig is naar de mogelijkheden van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde, die nu is ingepland in het ruilverkavelingsgebied Tjabbekamp.

Bronnen: Infocentrum N381 en Leeuwarder Courant

Geplaatst op: 19 December 2007

terug