Nieuws - Rustige ledenvergadering Dorpsbelang

De vragenronde aan de politiekVoorzitter Evert Bosma opent in Pro Rege de ledenvergadering van Dorpsbelang Donkerbroek met enkele mededelingen: Dorpsbelang heeft inmiddels meer dan 500 betalende leden. Voor de realisatie van een MFC zal dit jaar een commissie worden geinstalleerd, die de mogelijkheden gaat onderzoeken. Dat 600 jaar Donkerbroek en het Dorpsfeest dit jaar samenvallen blijkt voor 600 jaar Donkerbroek niet gunstig. Niet alleen het jeugdtoneel moest worden afgeblazen, maar ook een boekwerk over 600 jaar Donkerbroek gaat voorlopig in de ijskast. Dorpsbelang hoopt nu over 2 jaar bij haar 100 jarig bestaan wat festiviteiten te organiseren.

Dan is er de traditionele vragenronde aan de politiek. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Contacten met burgers verbeteren

De gemeente is een proef begonnen met gesplitste commissievergaderingen. Dat betekent dat er tegelijkertijd verschillende commissievergaderingen plaatsvinden, waar de burger meer bij wordt betrokken. Er is de mogelijkheid van spreektijd en burgerinitiatief. Verder kan men uitgenodigd worden als Gast van de raad. Vanaf 18.00 uur krijgt men een rondleiding en men maakt de raadsvergadering mee. In 2007 is gestart met de cursus Politiek en Burger, waar inmiddels ook twee leden van Dorpsbelang Donkerbroek aan hebben meegedaan. Dit jaar wil men de cursus ook toegankelijk maken voor gewone burgers. Tenslotte is de Gemeente Ooststellingwerf als eerste gemeente in Nederland gestart met een weblog voor raadsleden. Riet van den Hengel, VVD-raadslid was de eerste, dus ook de eerste in Nederland.

Nieuwe structuurvisie

Dorpsbelang Donkerbroek had in december 2007 nog een brief gestuurd of de Dorpsvisie wel werd meegenomen in de structuurvisie. Volgens wethouder Bouma is dit wel degelijk het geval. Er is speciaal een kundig medewerker aangetrokken om alles in kaart te brengen. Naast de Dorpsvisies zal ook gekeken worden naar andere zaken zoals bedrijven, recreatie/toerisme en bevolkingsontwikkeling. Zoals er nu tegenaan wordt gekeken kon er de komende 20 jaar wel eens sprake zijn van afname van de bevolking. Dit kan gevolgen hebben voor o.a. woningbouw. Er wordt ook geprobeerd zo veel mogelijk input vanuit de bevolking te krijgen. Vanuit de zaal komt de vraag of er bij de gemeente ook iets bekend is over een initiatief van ondernemers om woningen te
bouwen op de plaats van de loods van Teyema. Dit is bij de gemeente bekend, en natuurlijk kunnen dit soort initiatieven ingebracht worden in de structuurvisie.

Woningbouw Vicariestraat

Dorpsbelang Donkerbroek en de gemeente zitten op dit moment om tafel voor de voortgang van de sloop en bouw van de woningen aan de Vicariestraat. In het woonplan worden er 8 afgebroken en komen daar 12 voor terug. Er staan al een aantal woningen leeg. De momenteel in aanbouw zijnde woningen aan de Schoolstraat zullen dienen als wisselwoning voor de nog overgebleven bewoners van de te slopen panden. Bewonersgegevens van Donkerbroek geven aan dat 1/3 van de bevolking 55 jaar of ouder is. Dat betekent dat er naar de toekomst zeker behoefte is, en gezien de afstand tot de winkels is de Vicariestraat nadrukkelijk de mooiste lokatie om seniorenwoningen te bouwen. De sloop wordt nog dit jaar verwacht. Binnenkort zal er meer bekend worden
over de tijdsplanning en de nieuw te bouwen woningen.

Monumentenbeleid gemeente

De gemeente Ooststellingwerf heeft een eigen lijst samengesteld met gezichtsbepalende panden en/of andere monumenten, die worden gerekend tot cultureel erfgoed in onze gemeente. Er zal overleg worden gevoerd met de eigenaren van de diverse panden om bij verbouwingen de monumentale waarde in stand te houden. Dorpsbelang Donkerbroek heeft gezien dat de woningen aan de Herenwal ook op de lijst zijn geplaatst.

Gemeentelijke inventarisatie fiets-en wandelpaden

Periodiek zal de gemeente, als er geld beschikbaar is, aandacht besteden aan de kwaliteit van de wandel en fietspaden in de gemeente. Daarvoor is aan o.a. Dorpsbelang Donkerbroek een inventarisatie gestuurd, waarop kon worden aangegeven welke fiets en wandelpaden aandacht verdienen voor een opknapbeurt. Inmiddels is van de lijst van Donkerbroek de Schansmeerweg verhard. Zodra er geld is zal in de toekomst ook gekeken worden naar het fietspad van de Kloosterweg naar De Pegge en van De Pegge naar de Jansmadraai.

Zondagssluiting Turfroute

Miv dit jaar is weer besloten de Turfroute op zondags te sluiten. Er is de afgelopen jaren onvoldoende gebleken dat het opendoen van de bruggen op zondag een toename van het aantal boten tot gevolg heeft. Vantevoren was er een norm afgesproken. Deze is bij lange na niet gehaald, dus was het logisch dat de maatregel weer is teruggedraaid.

Afsluiting terrein Hartink

Deze zaak staat al jaren op de agenda. Inmiddels blijkt dat de medewerker, die het in behandeling had (inmiddels de vierde) niet meer werkt bij de gemeente. Wethouder Bouma zal uitzoeken hoe het staat met deze zaak.

Verbetering Balkweg

Er is een subsidiepot voor een achttal wegen binnen de gemeente, die verbeterd kunnen worden, waarbij weer een stuk van de cultuurhistorie in ere zal worden hersteld. Voorwaarde is dat het wel nog in 2008 moet worden gedaan. Op dit moment is men bezig op de Rolpaal voorbij Haule. De Balkweg staat dus ook voor dit jaar nog op de planning.

Van wegen en (illegale) dierenverblijven

Vanuit de zaal komen er nog vragen over het onderhoud van de wegen. De Schapendrift is nog steeds een drama en de Bovenweg niet veel beter. De gemeente stelt prioriteiten, en daar mag uit worden geconcludeerd dat er elders in de gemeente nog beroerdere wegen zijn. Bouwen binnen de bebouwde kom moet aan regels voldoen, die niet altijd makkelijk te begrijpen c.q. te accepteren zijn. Dat overkwam een Donkerbroekumer, die zijn (bleek illegale) bouwval wilde vervangen, door een keurig hok. Dit mag niet van de gemeente. De illegale bouwval mag blijven staan tot die instort, maar nieuw mag er niet worden gebouwd. Soms is de gemeente niet te volgen....
Ook de racebaan (ventweg) bij Petersburg kwam weer aan bod en tenslotte werd er vanaf het Bovenveld ernstige horizonvervuiling geconstateerd in de vorm van een mestsilo. Volgens de gemeente is hier gewoon vergunning voor verleend.

Hierna werd de politiek bedankt voor de aanwezigheid en de toelichting en ging voorzitter Evert Bosma verder met de agenda. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2007 werd voorgelezen en goedgekeurd. Ook de financiën zijn, door de kascommissieleden Anne J. van der Helm en Henk Friso, tot op de cent akkoord bevonden.

Bestuursverkiezing

De scheidende bestuursleden worden toegesproken door voorzitter BosmaZowel Annie van der Heide als Anne Visser zijn aftredend en niet herkiesbaar. Wim Groenen en Gerrit Sleifer worden door het bestuur voorgedragen en aan het applaus te horen ook verkozen in het bestuur van Dorpsbelang. De voorzitter neemt afscheid van de scheidende bestuursleden met een warm dankwoord en een broodpakket van de plaatselijke bakker.

Feestcommissie

Martha Veenstra vertelt namens de feestcommissie dat het programma vrijwel rond is. Anders dan andere jaren zal er geen enveloppe-actie worden gehouden. In plaats daarvan zal per avond € 5,- entree worden gevraagd. Aangezien met financiële hulp van Dorpsbelang armbandjes zullen worden aangeschaft (voor elke avond een andere kleur), kan ook al in de voorverkoop entree worden gekocht voor een avond. Alle kinderen tot 16 jaar hebben gratis toegang.

Fugelwacht

Ingrid de Jong houdt een presentatie over de Fugelwacht DonkerbroekNa de reguliere vergadering komt Ingrid de Jong aan het woord. Zij vertelt aan de hand van dia's wat over de activiteiten van de Fugelwacht in Donkerbroek. De Fugelwacht bestaat vanaf 1989 en telt ca. 100 leden, waarvan ca. 20 actief. In Friesland zijn er ca. 120 verschillende plaatselijke Fugelwachten. Er zijn 26.000 leden, en daarmee is de Fryske Fugelwacht groter dan het Fryske Gea! Activiteiten in Donkerbroek: de natuurwerkdag, weidevogelbescherming, nestkastjeproject, en een aantal educatieve projecten in samenwerking met scholen. Een boeiend verhaal met passie verteld door natuurliefhebster Ingrid de Jong. Als dank voor haar verhaal krijgt ook zij een broodpakket, waarna voorzitter Evert Bosma de avond voor een veertigtal bezoekers afsluit met een "wel thuis".

Geplaatst op: 07 April 2008

terug