Nieuws - Laitsje mei de klucht: Dat ha jo goed sketten

Scenes út de foarstelling Dat ha jo goed skettenFan ôf kommende freed 9 jannewaris spielet Toanielselskip Spilersnocht fiif foarstellingen yn 't Witte Hûs yn
Donkerbroek. Foarstellingen op 9 en 10, 11 (op 'e middei), 16 en 17 jannewaris. Eltsenien fan herte welkom! Sjuch ek harren hiemside : www.spilersnocht.nl

It ferhaal

Frjemde gasten op kastiel Elrood! Dat rint dêr samar yn en út ! Mar de bewenners binne ek wat ûngewoan. Dochter Patricia liket de iennichste normale persoan te wêzen. Mar op wa soe “Dat ha jo goed sketten” slaan ? Op Jenny ? Of de Skotske útfanhûzer, miskien ? Of op Chester, de fotograaf ? Of slacht it op Hilary, de plysjeman ? It kin fansels ek juffer Patridge wêze. Of Ada, de nije tsjinstfaam. Dy siket it lok wol op in hiel ferkeard plak. Of soe it dan dochs lord Elrood wêze ? Dy libbet yn in fantasijwrâld en jaget noch altiten. It kin fansels ek Amor wêze, dy ’t ek noch om it hoekje kipet.

Spilers:

 
Lord Elrood, bewenner kastiel Elrood Koert Donker
Lady Elrood, syn frou Wietske Klooster
Patricia, syn dochter Aukje van der Weij
Jenny, útfanhûzer Esther Bergsma
Ada, tsjinstfaam Sjoukje de Haan
Chester, fotograaf Jan Reinders
Juffer Partridge, argeolooch Ingrid de Vries
Capone Goos de Jong
Wedgwood René Dam
Hilary, plysje Jorrit Kok

 

It publyk hat it fansels tige goed sketten ! Jimme kinne nochris âlderwetsk laitsje…….

Geplaatst op: 06 Januari 2009

terug