Nieuws - Stellingwerf 700 jaar

Vorig jaar (2008) konden dorpen in de Stellingwerven herdenken dat ze 600 jaar eerder de geschiedenis waren binnengetreden. Sommige dorpen (o.a. Makkinga) herdachten dit gebeuren. Andere dorpen (bv. Donkerbroek) schonken er vrijwel geen aandacht aan. Dit jaar (2009) kunnen in heel Stellingwerf de vlaggen uit en zal er gefeest worden. Reden: het is 700 jaar geleden dat de naam van deze regio, toen geschreven als Stellingwarf, voor het eerst, althans tot nu bekend, wordt genoemd in een oud document.

Geschiedenis

In de zomer van 1309 trekken Stellingwervers en hun bondgenoten van destijds, nl. Schoterwervers, op naar Vollenhove. Ze verschaffen zich toegaan tot de kerk en belegeren het kasteel van de bisschop van Utrecht (destijds: Guido van Avesnes). Ze maken zich niet ‘onverdienstelijk’ met roof, diefstal, brandstichting enz. Ja, ’t waren geen lieve jongens, die ‘voorvaderen’ van ons. Ze leden echter grote verliezen en moesten de aftocht blazen. Het voert te ver op deze plaats nader in te gaan op de oorzaken van het optreden van de ‘geallieerden’ van toen.

Oorkonde van 1309

In een document, gedateerd 24 augustus 1309, nl. een oorkonde van genoemde bisschop, worden de gepleegde gruweldaden opgesomd. Zo lezen we dat zelfs mensen van de kerk waren gevangen genomen en gedood. De kerk van Vollenhove was op heiligschennige wijze grotelijks geroofd door het offerblok met aalmoezen, vrijgevig geschonken voor het onderhoud van het Heilige Land, open te breken en er met de inhoud van door te gaan. Enfin, straf kon hen niet ontgaan. In genoemde oorkonde kondigt de bisschop de excommunicatie en het interdict aan. Als de schuldigen niet binnen zes weken op passende wijze genoegdoening schenken, als ook tot de gehoorzaamheid aan kerk terugkeren, nou, dan staat er wat te wachten, nl. uitsluiting uit de kerkelijke gemeenschap en het verbod tot het ontvangen en bedienen van de kerkelijke sacramenten.

Website

Het is in deze oorkonde dat we de naam Stellingwarf voor het eerst tegenkomen. En dat wil men vieren. Het initiatief hiertoe is uitgegaan van de Stellingwarver Schrieversronte te Oldeberkoop. Er werd een werkgroep geïnstalleerd met daarin vertegenwoordigers van diverse organisaties uit Oost- en Weststellingwerf. Die groep is nu al enige tijd druk bezig met het coördineren van plaatselijke activiteiten. Inmiddels is er ook al een website. Naam: www.stellingwarf700.nl . Hierop kan men aantreffen welke activiteiten tot nu toe zijn ingepland. Een bezoekje aan de site is zeer de moeite waard. Zo vindt u er ook achtergrondinformatie betreffende het conflict van destijds. En, natuurlijk gaat u de speciaal voor het gebeuren uitgegeven postzegels aanschaffen. De werkgroep staat open voor suggesties voor activiteiten. Dus Donkerbroek, laat deze kans niet voorbij gaan.

Tekst: Anne J. van der Helm

Geplaatst op: 12 Januari 2009

terug