Nieuws - Koorleden Looft den Heer in het zonnetje gezet

De jubilarissen!Dinsdagavond 17 februari is voor de trouwe koorleden Auke v.d. Wal, Trientsje v.d. Wal-Jongsma en Tinie Hiemstra-Drijver een bijzondere avond georganiseerd. Samen zingen zij al meer dan 120 jaar bij het koor! Auke al 45 jaar, Trientsje al 41 jaar en Tinie al 42 jaar. Aan bondsbestuurslid Aaltje Kalteren de eer de jubilarissen te huldigen. De twee dames hebben een zilveren collier ontvangen en aan de heer v.d. Wal is een zilveren reversspeld uitgereikt. Ook is aan alle jubilarissen een oorkonde overhandigd en ook de bloemetjes ontbreken niet.

Al deze jaren hebben de jubilarissen niet stil gezeten. Voor mevrouw Hiemstra werd een waslijst met Wist U Datjes voorgedragen. De levensloop van het echtpaar v.d.Wal is bij de zang op rijm gezet en voorgelezen. Dhr. v.d. Wal is zelf actief geweest in het bestuur. Na de toespraken en de huldiging, werd het tijd voor een hapje en een drankje voor familie, genodigden en leden van het koor.

Mw. Hiemstra ontvangt de felicitaties van bondsbestuurslid Aaltje Kalteren De familie van der Wal ontvangt de oorkondes

Leeftijd koor ongewis

De drie jubilarissen zijn al lang ‘in dienst’ van het koor, maar de geschiedenis van het koor gaat veel verder. Men dacht lange tijd dat “Looft den Heer” in 1906 is opgericht. Daarom is op 30 oktober 1981 het 75-jarig jubileum gevierd. In 2003 ontdekte dhr. Anne J. v.d. Helm echter, dat het koor in 1906 “Hallelujah” heet en niet “Looft den Heer”. Pas later zijn de eerste gegevens te vinden over “Looft de Heer” in de Leeuwarder Courant van 21 juli 1927. Het koor doet dan mee aan het concours en wint daar de derde prijs. Nog recenter, 16 september 1949, staat in de Nieuwe Ooststellingwerver het volgende geschreven: “Alhier is opgericht met 46 leden de chr. Gemengde zangvereninging “Looft den Heer”, aangesloten bij de Kon. Bond van Chr. Zang- en Oratoriumverenigingen. Dirigent is dhr. E. Wester". Het bestuur bestond toen uit mevr. Eppinga, mej. T. v.d. Woude en de heren Joh. Brinksma en E. Bouma.

Op dit moment telt het koor 29 leden en staat het onder leiding van dirigent G. Zigterman.

Tekst en foto's: Annegien Vehoff

Geplaatst op: 18 Februari 2009

terug