Nieuws - Interessante ledenvergadering DB Donkerbroek

Mw. M. van Alphen presenteert proces van gebiedsontwikkelingWoensdagavond was de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Donkerbroek, deze keer in Het Witte Huis. Dorpsbelang Donkerbroek heeft meer dan 500 leden en die zullen allemaal niet komen, maar een opkomst van ca. 30 (buiten de wethouders en raadsleden) is zondermeer teleurstellend te noemen. Het moet gelegen hebben aan de gebrekkige aankondiging van de vergadering, want de onderwerpen waren wel zeer interessant voor alle leden.

In zijn opening somde voorzitter Evert Bosma een aantal zaken op die het afgelopen jaar zijn gepasseerd: o.a. de
woningbouw, de N381 en de structuurvisie vroegen aandacht. In verband met de structuurvisie 2010-2030 van de
gemeente, heeft Dorpsbelang een aanvulling op haar eigen Dorpsvisie geschreven, die verder reikt dan de 2015 van de originele versie. Inhakend op deze onderwerpen werd er eerst uitleg gegeven over de aanstaande woningbouw in de Vicariestraat.

DB teleurgesteld over woningen Vicariestraat

De woningen aan de VicariestraatOnlangs uitte Dorpsbelang in de Nieuwe Ooststellingwerf haar ongenoegen over de samenwerking met Actium, die de woningen gaat bouwen. De communicatie en samenwerking laat al jaren te wensen over. Telkens wordt er beterschap beloofd, maar er is geen verbetering. Na een veelbelovende start, worden ook nu weer de wensen en suggesties van Dorpsbelang gewoon terzijde geschoven. Actium wil nu een (nieuw) type woning bouwen, die op belangrijke punten niet voldoet aan de eisen en wensen van de doelgroep. "We zijn in aantal van 12 naar 8, en in kwaliteit van goed naar minimaal teruggegaan", aldus voorzitter Evert Bosma. Bij een presentatie door Lies Siegersma op scherm blijkt dat de indeling van de woningen onlogisch is en dat de woningen niet geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Dorpsbelang zal haar uiterste best doen nog invloed uit te oefenen op de indeling en situering van de woningen. Wethouder Bouma was zichtbaar verrast over de getoonde gebreken. "Als dit inderdaad waar is, en daar lijkt het op, dan moeten we het hier nog maar eens met Actium over hebben".

Seniorenwoningen in combinatie met zorg

Daarop inhakend vertelt Gerrit Sleifer iets over de zienswijze van Dorpsbelang Donkerbroek voor de langere termijn. Uit demografische cijfers blijkt dat ook Donkerbroek in de toekomst niet ontkomt aan de vergrijzing. Maar om oudere mensen langer in hun woningen te laten wonen, eventueel met (decentrale) zorg, moeten we nu al nadenken over hoe we dat later willen invullen. Dorpsbelang ziet in het gebied Vicariestraat samen met de grond waarop de loods staat tussen Vicariestraat en Herenweg een mooie lokatie voor seniorenwoningen in combinatie met zorg. Het complex ligt dicht bij de dorpskern met winkels en andere voorzieningen. Natuurlijk kan niet op korte termijn alles worden gerealiseerd, maar de situering en indeling van de nu te bouwen woningen zou in samenwerking met Actium en de gemeente als onderdeel van een groter, in de toekomst te realiseren, geheel moeten worden gezien. "Dan ben je met visie toekomstgericht bezig", aldus Gerrit Sleifer. Wethouder Bouma bestempelt de plannen als zeer waardevol, maar ziet nog veel obstakels. Directe steun van de gemeente hoeft Dorpsbelang bij een eigen plan niet te verwachten. "Initiatieven worden altijd meegenomen in de structuurvisie, maar voor een dergelijk project moet er een politieke meerderheid zijn. Het is aan Dorpsbelang om de politiek te overtuigen van haar gelijk."

Structuurvisie en gebiedsontwikkeling N381

De Dorpsvisie van Donkerbroek is een goed uitgangspunt voor de structuurvisie van de gemeente, maar de wethouder kan nu al zeggen dat niet alles (direct) kan worden gehonoreerd. Bovendien speelt bij Donkerbroek ook nog de gebiedsontwikkeling rond de nieuwe N381 een belangrijke rol. Wellicht kan in het kader van die gebiedsontwikkeling ook een aantal wensen uit de Dorpsvisie worden verwezenlijkt. Met name de passantenhaven, fiets- en wandelpaden en de entréé van Donkerbroek zouden daarin kunnen worden meegenomen. Toekomstige ruimte voor woningbouw hangt af van de contingenten, en de verdeling over de kernen in Ooststellingwerf. Het Multi Functionele gebouw zal ooit worden gerealiseerd, maar zeker niet de komende jaren. Maar het staat Dorpsbelang vrij om met goede ideeën te komen en de politiek te overtuigen deze eerder uit te voeren.

Feestcommissie in het zonnetje gezet

De leden van de Feestcommissie Dorpsfeest 2008 kregen allemaal een kunstwerkje aangebodenNa de pauze werd eerst het officiële deel afgehandeld: De notulen van de ledenvergadering van 2 april 2008, het financieel jaarverslag 2008 en het jaarverslag 2008-2009. Voorzitter Evert Bosma was aftredend en herkiesbaar en werd weer voor 5 jaar benoemd. Anneke Rekker heeft om persoonlijke redenen na 2 jaar besloten terug te treden. Zij werd bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. Lies Siegersma nam daarna de microfoon ter hand om de Feestcommissie, die het Dorpsfeest 2008 heeft georganiseerd, in het zonnetje te zetten. Dorpsfeest 2008 was een groot succes, en de commissieleden kregen dan ook een pluim voor de puike organisatie. Ook financieel is men er flink uit gesprongen. Alle reden om de Feestcommissie te verblijden met een aandenken: een kunstwerkje in de vorm van een schilderijtje.

2010: 100 jarig bestaan Dorpsbelang Donkerbroek

Het officiële deel werd afgesloten met de aankondiging van de viering van het 100 jarig bestaan van Dorpsbelang Donkerbroek. Dit zal worden gevierd in de zomer van 2010 in combinatie met het HD-tentfeest. Het voorlopige programma bestaat uit een revue voor en door het dorp, een avondvullend programma waarbij (buurt)verenigingen zullen worden uitgenodigd d.m.v. zang, dans of toneel een stukje op het toneel te verzorgen. Verder zijn er plannen voor een reünie van oud-bestuurders, een fototentoonstelling en wordt er gewerkt aan een boekwerkje over 100 jaar (Dorpsbelang) Donkerbroek.

Proces gebiedsontwikkeling N381

Nadat het officiële deel was afgesloten volgde er nog een zeer interessante presentatie van mw. M. van Alphen over het proces van kansen en mogelijkheden van de gebiedsontwikkeling na besluitvorming door Provinciale Staten over de N381. Vooraf werden ook de aanstaande voorzitter van de gebiedscommissie N381, mw. T. Bijstra en de contactpersoon Projectbureau N381/Dienst Landelijk Gebied dhr. Th. Miedema voorgesteld aan de vergadering. De gebiedscommissie zal bestaan uit 10 personen, waarbij naast Provincie en gemeente ook de landbouw, de natuur en de dorpsbelangen zullen zijn vertegenwoordigd. De commissie zal pas na september 2009 worden geïnstalleerd. Dan is namelijk de vaststelling geweest van het totale tracé vanaf Drachten tot de Drentse grens.

Mw. T. Bijstra is de voorzitter van de nieuwe gebiedscommissie N381 De heer Th. Miedema van het projectbureau N381 / DLG

Invulling staat vantevoren niet vast

Het proces van de gebiedsontwikkeling is een gezamenlijke zoektocht naar meerwaarde voor een brede strooks langs de N381. Te denken valt aan de indeling van het onderliggende wegennet, fietspaden, wandelpaden en bijv. specifiek voor Donkerbroek: het aanzicht van het dorp, passantenhaven en de turfroute. Maar ook de onderhandeling met agariërs en particulieren, die op of in de directe omgeving van het nieuwe tracé wonen valt onder de taak van de commissie. De gebiedcommissie staat open voor ideeën vanuit de bevolking en haar vertegenwoordigers en probeert deze zoveel mogelijk te realiseren door daarbij een financiering te zoeken. Deels met Provincie- en gemeentegeld, deels met subsidies, waarbij ook Europese subsidies zullen worden aangesproken. Vooraf zal de Provincie met de gemeente Ooststellingwerf afspraken maken over de financiële inbreng voor de gebiedsontwikkeling. In tegenstelling tot uitspraken van de wethouder dat de gebiedsontwikkeling van Appelscha en Oosterwolde prioriteit zal hebben, is het de gebiedscommissie die bepaalt waar de gelden voor zullen worden aangewend. Dus Donkerbroek hoeft beslist geen angst te hebben dat zij niet aan bod zal komen. De gebiedsontwikkeling zal zo rond 2016/2017 zijn afgerond.

Na deze interessante presentatie werd mw. van Alphen bedankt voor haar bijdrage, sloot de voorzitter de vergadering en wenste iedereen wel thuis.

Agenda ledenvergadering Dorpsbelang 13 mei 2009
Jaarverslag Dorpsbelang 2008-2009
Aanvulling op Dorpsvisie Donkerbroek

Presentatie proces gebiedsontwikkeling
Website N381 met interactieve kaart

Geplaatst op: 15 Mei 2009

terug