Nieuws - Wantrouwen gaswinning bij Donkerbroek blijft

Bijeenkomst over gaswinning goed bezochtDe zaal was woensdagavond goed gevuld in Het Witte Huis bij de informatiebijeenkomst over de voorgenomen gaswinning op de lokatie Luitzen Oetsesweg bij Donkerbroek. De bijeenkomst was georganiseerd door de Gemeente Ooststellingwerf samen met het bedrijf Smart Energy Solutions (SES). Diverse deskundigen kwamen vertellen over de techniek van winning, de gevolgen, de veiligheidsaspecten en andere risico's voor de omgeving. Vooral  inwoners uit het westelijk gebied waren in grote getale aanwezig, en na afloop nog steeds vol wantrouwen over de gang van zaken.

Het bedrijf Smart Energy Solutions wil op de locatie aan de Luitzen Oetsesweg gas uit de bodem gaan verstromen. Dit is een techniek waarbij gas uit kleine, voor reguliere gaswinning onrendabele velden, via een HR-systeem wordt omgezet in elektriciteit. De elektriciteit wordt teruggeleverd aan het stroomnet in Oosterwolde. Het is geen nieuwe techniek, maar voor Nederland is Donkerbroek wel de eerste lokatie waar de techniek wordt toegepast. Het is dus voor SES een pilot-project. De kleine gasbel zit bij Donkerbroek op ca. 2,5 km diepte en ligt aan de westkant van de huidige N381 in het gebied rond de boorlokatie. Daar zit ongeveer 150 miljoen kuub winbaar aardgas. Het is een klein gasveld wat normaal niet te exploiteren is vanwege de hoge kosten van pijpleidingen. Omdat Smart Energy Systems het overigens hoogwaardige gas omzet in elektriciteit zijn er geen dure pijpleidingen nodig. Wat er wel nodig is, is een 10 meter hoog generatorgebouw en een 12 meter hoge pijp. Iets waar de inwoners uit het westelijk gebied bepaald niet gelukkig mee zijn.

Bodemdaling verwaarloosbaar

Een belangrijke vraag was: hoeveel bodemdaling wordt er verwacht en hoe zit het met eventuele schade. De heer Roest, deskundige op het gebied van bodemdalingen en aardbevingen in verband met delfstofwinning, had goed nieuws voor Donkerbroek. De bodemdaling zal hooguit 1 a 2 cm bij de boorlokatie zijn en hoe verder daar vanaf hoe minder. Bodemdalingen minder dan 2 cm worden gelijkgesteld met geen bodemdaling omdat dat soort dalingen ook kunnen ontstaan door andere oorzaken (waterhuishouding bijvoorbeeld). Het gas zit op 2,5 km diepte in een soort poreus zandsteen, een relatief stevig gesteente, heel anders dan bijvoorbeeld in Groningen. Bovendien moet elk bedrijf dat overgaat tot winning van delfstoffen een winning- en meetplan indienen bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ), en dat plan moet worden goedgekeurd. Ontstaan er tijdens de verplichte metingen grote negatieve afwijkingen dan wordt de winning onmiddelijk gestopt. Zou er toch schade ontstaan aan privé-eigendommen door bodemdaling of aardbeving dan zijn daar goede regelingen voor. Maar gezien de situatie bij Donkerbroek zal schade ten gevolge van deze winning zeer onwaarschijnlijk zijn.

Ook vrijwel geen andere overlast

De vrees voor geluidsoverlast van de generatoren is ongegrond. Door de isolatie van het gebouw zal het er net zo stil zijn als nu. Alleen zal er een paar keer per week een (vracht)auto de lokatie bezoeken voor onderhoud. Alleen als ook wordt overgegaan tot productie van aardgas bestemd voor auto's of autobussen, zal er een paar keer per dag containervervoer plaatsvinden. Dan zullen de verkeersbewegingen drastisch toenemen. Echter voorlopig gaat het alleen om verstroming omdat er voor genoemde productie van aardgas nog geen voldoende markt is. Overigens zullen ook daar dan weer eerst procedures voor doorlopen moeten worden. Ook de vrees voor extra lichtoverlast, gezondheidsrisico's of veiligheidsrisico's zijn volgens de deskundigen ongegrond. Ze zijn er niet of vallen ruim binnen de strenge normen in Nederland. Weliswaar is Donkerbroek een pilot, maar in Nederland is de regelgeving veel strenger dan in Canada, Argentinië of Italië, waar de techniek al wordt toegepast.

Periode van winning?

Verwarring was er over de periode van winning. Dan weer had men het over 5 tot 7 jaar, dan weer 11, en ook 15 jaar werd genoemd. Het blijkt dat dit afhankelijk is van de hoeveelheid (grijze) electriciteit, die men mag afleveren aan het stroomnet van Oosterwolde, aangezien groene stroom altijd voorrang heeft en het stroomnet al redelijk vol zit. Men kan maximaal 10 Megawatt (is hetzelfde als de productie van 3 windmolens) per dag leveren. Mocht de bovengenoemde "tweede tak" (productie van hoogwaardig aardgas voor vervoer) in bedrijf komen, dan zou het gas eerder op kunnen zijn. Tenslotte is de hoeveelheid aan te treffen gas een schatting, het kan meer of minder zijn. We kunnen concluderen dat we rekening moeten houden met een periode van 5 tot 15 jaar.

Horizonvervuiling

Eigenlijk bleef alleen de horizonvervuiling met zo'n hoog gebouw (10-12 meter) overeind. De Gemeente Ooststellingwerf onderzoekt nu samen met SES naar mogelijkheden om met behulp van bomen of bossages de installatie zoveel mogelijk aan het oog te ontrekken in het landschap. Ook de bewoners kunnen suggesties aanleveren. Nadat alle gas op de locatie is gewonnen, ruimt SES alles op en wordt de locatie weer teruggeven aan de landbouw of natuur. Niets zal dan meer herinneren aan dat er ooit een boorlokatie heeft bestaan.

Veel wantrouwen onder omwonenden

De vragen uit de zaal getuigden vooral van veel wantrouwen. Na de perikelen rond de N381 voelen de direct betrokkenen dit als opnieuw een aanslag op hun woongebied. De avond werd besloten met de belofte van de Gemeente Ooststellingwerf (Pieter Bouma) dat zeer zorgvuldig de procedures zullen worden gevolgd. Er kunnen door omwonenden nog zienswijzen worden ingediend. Hij hoopte dat iedereen zijn/haar voordeel zal doen met de gegeven informatie en beloofde dat serieus zal worden geluisterd naar goed gemotiveerde bezwaren uit het gebied.

Nuttige informatie:

Informatie Smart Energy Solutions

Overeenkomst Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân 2006

Geplaatst op: 02 Oktober 2009

terug