Nieuws - Inloopmarkt N381 goed bezocht

Woensdag 18 november konden inwoners van Donkerbroek tussen 15.00 uur en 21.00 uur terecht in Het Witte Huis voor de "Inloopmarkt Landschappelijke Inpassingsvisie" van de N381. Nu over de hele lengte bekend is waar de weg komt is in overleg tussen de provincie Fryslân en de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Heerenveen een concept plan gemaakt voor de best mogelijke inpassing van de nieuwe weg in het landschap. Deze concept inpassingsvisie is al besproken met de natuur- en milieuorganisaties en die waren beide positief.

Weg ondergeschikt aan landschap

Uitgangspunt is dat de nieuwe weg zoveel mogelijk de structuur van het landschap volgt. Voor een deel wordt dat gerealiseerd door het ontwerp van de weg, maar er zijn ook hier en daar nog aanpassingen nodig. Deze aanpassingen (de zogenaamde scopevraagstukken), ook al genoemd in de nieuwsbrief van november 2009, waren met name onderwerp van gesprek tijdens de inloopmarkt.

Verdiepte ligging van de N381 bij aansluiting 't West

Voor Donkerbroek gaat het dan vooral over de aansluiting bij 't West. Was in de oorspronkelijke plannen sprake van een ongelijkvloerse kruising, waarbij de N381 halfhoog over 't West heengaat, nu pleit men juist voor een verdiepte aanleg, zodat het aanzicht van Donkerbroek, met als markant punt de kerktoren, vanaf heel 't West goed zichtbaar blijft. Bovendien zal de geluidsoverlast van de N381 in dat gebied daardoor ook afnemen.

Fietstunnel 't Hoogezand

Een ander belangrijk punt is de realisatie van een fietstunnel in 't Hoogezand. Dit geeft een betere bereikbaarheid voor fietsers, voetgangers en fauna van en naar het achterliggende gebied aan de westkant van de N381. De bezoekers konden op "Idee-kaarten" hun eigen ideeën inbrengen over de best mogelijke inpassing van de nieuwe weg in het landschap. Het concept van de Landschappelijke Inpassingsvisie is onderaan te downloaden. Betrokkenen uit het gebied kunnen aan de hand van de brochure ook nog hun eigen zienswijze / ideeën insturen: Infocentrum N381, Vaart Westzijde 14, 8435 WC Donkerbroek. Mail: n381@fryslan.nl

Gebiedscommissie N381

Zoals u heeft kunnen lezen in de N381 nieuwsbrief november 2009 van de Provincie Fryslân is mw. Lies Siegersma van Dorpsbelang Donkerbroek gekozen in de Gebiedcommissie N381 als vertegenwoordiger namens de Dorpsbelangen. De Gebiedscommissie zal aan de hand van de Startnota Gebiedsontwikkeling N381 kijken naar wensen en kansen die zich voordoen over het hele traject van de nieuwe N381. Op 9 december a.s. is de eerste bijeenkomst van de Gebiedscommissie gepland, onder voorzitterschap van mw. Tine Bijstra. Pas als het gehele traject definitief is vastgesteld kan de Gebiedscommissie aan de slag, omdat ook dan pas budget vrijkomt voor bijvoorbeeld verdere grondaankopen. De definitieve vaststelling van de N381 wordt pas komend voorjaar op zijn vroegst in februari of maart verwacht. E.e.a. heeft te maken met de provinciale financiën, waarbij ook het wegennet in Friesland te maken krijgt met bezuinigingen. Voor de verdere invulling van het gebied rond de N381 krijgen we de komende jaren dus regelmatig te maken met de Gebiedscommissie N381.

Te downloaden:

Nieuwsbrief november 2009
Startnota Gebiedsontwikkeling N381
Concept Landschappelijke Inpassingsvisie N381

Tekst en foto's: Durk Poortinga

Geplaatst op: 19 November 2009

terug