Nieuws - Uit ons verleden (1): De Buursterlaan

Buursterlaan, een straat met historie

Nu al weer bijna negen jaar woon ik, zeer tot mijn tevredenheid, in de Buursterlaan. De enige laan, althans in de naam, in ons geliefde Donkerbroek. Een laan met een zeer actieve buurtvereniging. Overigens al meer dan 30 jaar actief, welk feit in 2008 op gepaste wijze werd herdacht. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waaraan men kan deelnemen. Bv. fietspuzzeltocht, barbecue, bezoek aan musea en de Nieuwjaarsborrel. Enfin, een buurt die leeft.

Nieuwe straat moet naam hebben

Na de 2e WO slaat Donkerbroek de weg in van ‘groter groeien’. Aan de zuidwest zijde van de Herenweg wordt een nieuwe wijk met straten en woningen geprojecteerd. De eerste straat was de Wemerweg. Langzaam breidde het dorp zich uit. Tegen 1975 werd een straat geprojecteerd “ten oosten van de van Zandenstraat”, zoals het in officiële stukken van de Gemeente Ooststellingwerf wordt geformuleerd.. Die straat dient een naam te verkrijgen. De gedachte van B&W van Ooststellingwerf gaat in eerste instantie uit naar de naam ‘Oude Hof’. “Deze naam was ontleend aan het terrein, waarop de openbare lagere school is gebouwd. Dit terrein stond vroeger bekend onder de naam ‘Oude Hof’” (einde citaat uit brief dd. 21-10-1975 van B&W aan de Gemeenteraad).

Het loopt echter anders. B&W hebben ‘Plaatselijk Belang Donkerbroek’ advies gevraagd. Het bestuur dezer vereniging “deelde naar aanleiding hiervan mee, dat het meer voelde voor de naam ‘Buursterleane’” (citaat uit eerder genoemde brief van B&W). Argument van Dorpsbelang: de straat wordt aangelegd naast een bestaand voetpad dat vroeger bekend stond onder deze naam.

B&W van Ooststellingwerf stelt de Raad voor de straat "Buursterlaan" te noemen. Al eerder was besloten wegen en straten in deze gemeente niet een naam in het Fries of in het Stellingwerfs te geven. De zaak staat op de agenda van Raadsvergadering van 28-10-1975. Een hamerstuk? Nee, er wordt breed gediscussieerd over de naam van de straat. Het lid Lageveen pleit voor ‘Buursterleane’ omdat de inwoners dat graag willen. De heer Jansma (PSP en inwoner van ons dorp) wil een naam in het Nederlands. “Bovendien heeft de bevolking niet gevraagd om Buursterleane, maar om Buursterlaene”, aldus Jansma, volgens de notulen van genoemde Raadsvergadering.
Enfin, met 12 tegen 6 stemmen gaat de Raad akkoord met de naam BUURSTERLAAN.

Oude Buursterlaan

In de omgeving van deze tekst is een gedeelte van een kaart van deze regio uit de Schotanus atlas van 1718 afgedrukt. Donkerbroek is aangegeven en bij de pijl ziet u een pad, vanaf de Herenweg zuidwaarts lopend. Dat is de oude Buursterlaan. De weg liep dus, er was nog geen Opsterlandse Compagnonsvaart en al helemaal nog niet een N381, richting de Tjonger en Makkinga. Helaas zijn er niet meer gegevens bekend betreffende die oude laan.

Volkstuintjes

Aan de oostzijde van de oorspronkelijke Buursterlaan bevindt zich een volkstuincomplex. De leden van de op 10-12-1983 opgerichte Volkstuinvereniging "Kiemkracht" huren daar ‘voor een appel en een ei’ een aantal vierkante meters grond (overigens eigendom van de gemeente) waarop ze verbouwen waarvan ze (o.a.) des winters leven. De foto hiernaast gunt u een blik op de oude laan. Links achter de derde boom beginnen de volkstuintjes. Wanneer zij in het voorjaar hun akkers gereed maken voor zaai- en plantwerk, wel dan kan er bij het omspitten van de grond nog wel eens iets interessants uit vervlogen tijden boven de grond komen. Zaken die (achteloos) zijn achtergelaten door passanten van destijds, zoals stukken van stenen pijpen. Wie weet wat er nog eens boven de grond komt?

Dorpsvisie

Op 25-04-2006 presenteerde ‘dorpsbelang Donkerbroek’ de zgn. ’Dorpsvisie Donkerbroek’ tijdens een ledenvergadering. De visie bevat “plannen voor de periode 2005-2015”, zoals op de site www.donkerbroek.nl/dorpsbelang/dorpsvisie  valt te lezen. Op 16-05-2006 werd de ‘Dorpsvisie’ “op een ludieke wijze aangeboden aan Burgemeester en Wethouders van Ooststellingwerf” (einde citaat op eerder genoemde site).
Ambitieuze plannen/wensen worden daarin geformuleerd. Onder anderen: Sociale woningbouw in ons dorp. Als mogelijke locatie wordt genoemd: “achter de Buursterlaan (volkstuintjes)”.

Donkerbroek, wees op uw hoede

Nu zal het wel niet zo hard lopen maar toch, het moet onze aandacht behouden. Dat de volkstuintjes ‘opgeofferd’ worden aan sociale woningbouw, ala, de huurders (van de tuintjes, wel te verstaan) zullen elders wel een lapje grond verkrijgen. Belangrijker is dat het eeuwenoude pad bewaard blijft. Niet voor niets startte nu al weer enige jaren geleden de Provinsje Fryslân het project ‘Oude Paden, Nieuwe Wegen’, dit om oude paden in kaart te brengen en te conserveren voor de toekomst.

Ook uit archeologisch oogpunt verdient onderzoek op het terrein van de volkstuintjes en op/langs het oude voetpad onze aandacht. Wie weet wat er misschien hier nog in de schoot van moeder aarde verborgen ligt? Het zal niet de eerste keer zijn dat er rigoureus ‘geruimd’ wordt in ons dorp. We doelen hier op het zgn. ’Oud Kerkhof’ dat eertijds aan de Balkweg te vinden was en ook staat vermeld op de kaart die hierbij is afgedrukt. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw is het zonder enige verslaggeving geruimd. Dat mag niet weer gebeuren. Laten wij op onze hoede zijn.

Geplaatst op: 26 Februari 2010

terug