Nieuws - Mager bezochte ledenvergadering Dorpsbelang

Kort geleden heeft Dorpsbelang Donkerbroek via een huis-aan-huis verspreide brochure haar jaarverslag 2009 gepresenteerd. Daarin kon men lezen welke zaken het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd. Niet onbelangrijke zaken als de N381, de woningbouw aan de Vicariestraat en de gemeentelijke Structuurvisie hebben veel aandacht gevraagd. Of het desinteresse is of dat de ca. 500 leden een onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in het bestuur van Dorpsbelang is onduidelijk, maar het is wel droevig dat minder dan 20 leden de ledenvergadering belangrijk genoeg vond om bij te wonen.

Belangrijke zaken

En dat terwijl er de komende jaren belangrijke zaken staan te gebeuren. Zo is er de invulling van het gebied rond de nieuwe N381, wel of geen (extra) woningbouw en de wens van de realisatie van een Multifunctioneel Centrum. Het wordt een uitdaging ondanks vergrijzing, krimp en teruglopende financiële middelen van de gemeente toch zoveel mogelijk voorzieningen voor Donkerbroek te behouden. Een uitdaging waarvoor Dorpsbelang zich voor de volle 100 procent zal inzetten.

Traditioneel werden de aanwezige politici door Lies Siegersma bevraagd over actuele zaken. Maar uit de vragenronde aan raadsleden en het aanwezige (nog oude) college kwam niet zo veel, want veel punten zijn op dit moment onderwerp van gesprek in de coalitie-onderhandelingen tussen Ooststellingwerfs Belang, CDA en VVD. Wel gaf men aan dat er vanwege de financiële positie van de gemeente keuzes gemaakt zullen moeten worden.

Verbaasde raadsleden

Dat de Nieuwe Ooststellingwerver ook af en toe echt verrassend nieuws brengt bleek bij een tweetal onderwerpen. Raadsleden waren verbaasd over de introductie van de dorpencoördinator (was nog niet in de raad besproken) en op de vraag welke status deze heeft kon men dus niks zinnigs zeggen. En ook het verhaal over het sterk verminderde woningcontingent van de gemeente was volgens een aantal raadsleden overdreven. Zodra de nieuwe coalitie is gevormd zal die als eerste aan de slag met het nieuwe Woonplan, waarin opnieuw zal worden gekeken naar de verdeling van het woningcontingent over de dorpen. Overigens werd wel duidelijk dat woningen op inbreidingslokaties (waar andere gebouwen worden gesloopt) zeker kans van slagen hebben als Dorpsbelang zelf met een goed onderbouwd plan komt. Deze woningen vallen niet onder het te verdelen contingent en kunnen door de gemeente zelf worden toegestaan. Uiteraard moet vantevoren dan wel duidelijk zijn dat er mensen in geïnteresseerd zijn.

Doorgang "Hartink" met sluiting bedreigd

Voor het vijfde jaar op rij vroeg Dorpsbelang aandacht voor de doorgang "Hartink" (Herenweg-Vicariestraat). Dit openbare pad wordt inmiddels bedreigd met afsluiting. Al meer dan 50 jaar wordt deze doorgang - volgens zowel de gemeente als eigenaar Hartink een openbaar pad - gebruikt door inwoners en toeristen (bootjesmensen). Ook schoolkinderen maken vaak gebruik van deze doorgang als veilig alternatief voor de drukke Herenweg. Sinds november 2005 echter is de toegang vanaf de Herenweg vrijwel afgesloten. Dorpsbelang heeft vanaf dat moment voortdurend gevraagd om een fatsoenlijke doorgang, waarbij ook mensen met een rollator, scootmobiel en kinderwagen erdoor moeten kunnen. In maart 2009 (na meer dan 3 jaar aanmodderen) kwam het verlossende besluit: het was een openbaar pad en de eigenaar moest de versperring weghalen, of anders ging de gemeente dat op zijn kosten doen. Drie maanden later was er zonder enige toelichting opeens een draai van 180 graden: de doorgang vond men goed genoeg en er werd geen verdere actie ondernomen. Een totaal verrast Dorpsbelang reageerde vervolgens niet op tijd (vakantieperiode) en moet nu hopen dat op 22 april a.s. een hoorcommissie alsnog tot een ander inzicht komt.

Drie nieuwe bestuursleden

Na de afhandeling van notulen, jaarverslag en financieel verslag nam voorzitter Evert Bosma officieel afscheid van bestuurslid Jan de Boer. Jan werd bedankt voor zijn inzet de afgelopen 5 jaar. Een rustige, nuchtere man, praktisch ingesteld met veel bruikbare kennis over het dorp, aldus de voorzitter. Jan blijft door zijn rol bij de voorbereiding van het "100 jaar Dorpsbelang" gebeuren nog tot en met 2 juli "toegevoegd".

Doordat er al een vakature was en er nog eentje was ontstaan toen Wim Groenen enkele maanden geleden om gezondheidsredenen moest afhaken, waren er drie nieuwe bestuursleden nodig. Dorpsbelang is er gelukkig in geslaagd deze ook te vinden: Arja van der Wal-van Weperen, Coby de Jong-Oosting en Jacob Kroondijk zijn bereid zitting te nemen in het bestuur van Dorpsbelang. Voorzitter Evert Bosma heette hen van harte welkom en wenste allen een prettige en vruchtbare bestuursperiode. Overigens gaf de voorzitter in zijn openingswoord aan dat bij de zoektocht naar bestuursleden menige kandidaat moeite had met de zittingsperiode van 5 jaar. Het is nu zo dat een bestuurslid voor 5 jaar "tekent" en daarna nogmaals kan worden herkozen voor 5 jaar. Dorpsbelang overweegt de periode in te korten tot 3 jaar, waarbij men dan maximaal tweemaal voor 3 jaar kan worden herkozen. In het komende jaar zullen de statuten van de vereniging onder de loep worden genomen, en op de volgende ledenvergadering volgt dan een voorstel.

Enquête

Binnenkort zal Dorpsbelang Donkerbroek een enquête verspreiden in Donkerbroek. Deze enquête is tot stand gekomen in samenwerking met Doarpswurk (o.a. dorpshuizen), Actium (woningbouw) en 't Bientwark (zorginstelling). Dorpsbelang hoopt hiermee bruikbare informatie en ideeën te verzamelen, zodat men met genoemde instellingen concrete plannen kan maken voor de nabije toekomst. Het is zeer belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hieraan hun medewerking verlenen. Het is een serieuze kans om mee te denken over de toekomst van Donkerbroek.

100 jaar Dorpsbelang Donkerbroek

Op 2 juli a.s. zal het 100-jarig bestaan van Dorpsbelang Donkerbroek worden gevierd. 's Morgens met een symposium, waaraan diverse instellingen een bijdrage leveren. Op de middag wordt er aandacht besteed aan verleden (reünie, fototentoonstelling, presentatie boek 100 jaar Dorpsbelang) en toekomst (project basisscholen: hoe ziet de toekomst van Donkerbroek eruit?). In de avonduren is er een programma voor en door het dorp, waarbij verschillende (buurt)verenigingen een bijdrage zullen leveren. Het exacte programma zal ruim vantevoren worden bekendgemaakt.

"Oude paden, nieuwe wegen"

Na het officiele deel van de vergadering konden aanwezigen meedenken over "ommetjes" in en rond Donkerbroek, die aansluiten bij het project "Oude paden, nieuwe wegen". Dit project beoogt het herstellen van oude, soms historische, onverharde wandelpaden met een middellange afstand (ca. 25 km). Aangezien Donkerbroek openbaar vervoer heeft is het mogelijk dat vanuit Donkerbroek aangesloten (gestart) kan worden op één van deze paden. Ook in het kader van de gebiedsontwikkeling N381 zijn er mogelijkheden om wandelpaden aan te leggen c.q. in ere te herstellen. Tijdens de avond werden een aantal mogelijkheden aangegeven. Op termijn zullen de Kerkereed (in 2010), het fietspad De Pegge-Jansmadraai en die van De Pegge naar de Kloosterweg (langs boerderij Stalenhoef) worden verhard (betonpad). In de Dorpsvisie staat al de wens van een wandelpad vanaf de Kerkereed naar de Helmholtstraat. Eventueel zou dit pad ook kunnen worden doorgetrokken naar de Schapendrift om een extra ommetje te creëren.

Andere ideeën o.a.:

  • wandelpad Schapendrift-Petersburg (door het bos aldaar)
  • wandelpad Nijhof-Jansmadraai
  • wandelpad Bovenveld-Schansmeerweg (herstel Molenweg)
  • wandelpad Tjabbekamp-Balkweg

Eventuele uitvoering is uiteraard ook afhankelijk van de medewerking van betrokken grondeigenaren. Meer informatie is te vinden op www.oudepadennieuwewegen.nl. Dorpsbelang zal de ideeën meenemen naar de eerstvolgende bijeenkomst van "Oude paden, nieuwe wegen".

Rond kwart over tien sluit voorzitter Evert Bosma de avond, bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en wenst een ieder wel thuis.

Geplaatst op: 08 April 2010

terug