Nieuws - Dorpsbelang vierde 100 jarig bestaan met symposium

Vrijdag 2 juli 2010 vierde Dorpsbelang Donkerbroek haar 100-jarig bestaan met een symposium, een reünie en een tentoonstelling over verleden en toekomst. Al om 9 uur 's morgens vulde de grote zaal in het Witte Huis zich met ca. 70 genodigden. Na de nodige felicitaties te hebben ontvangen opende Evert Bosma, voorzitter van Dorpsbelang Donkerbroek, het samenzijn. Hij had nog een speciaal dankwoord voor de tuinclub van "Vrouwen van Nu", die de zaal had aangekleed met prachtige bloemstukken, waaronder een speciale met het getal honderd. Daarna gaf hij de voorzittershamer over aan dagvoorzitter Harry Oosterman, burgemeester van Ooststellingwerf. Het symposium "Hoe leefbaar is Donkerbroek in 2040" werd door de burgervader voor geopend verklaard. Een vijftal sprekers was uitgenodigd om hun visie over het thema te geven. Niet toevallig organisaties, waarmee Dorpsbelang in de toekomst veel zal moeten samenwerken om ons dorp leefbaar te houden.

Doarpswurk

Jaap Bijma, regioconsulent van Doarpswurk ZO-Fryslân, schetst in zijn verhaal de grote veranderingen die zich de laatste 100 jaar hebben voltrokken. Hij voorziet dat er richting 2040 een nieuwe industriële revolutie op komst is waarbij steeds meer gezocht zal worden naar duurzame energiebronnen. Grote logge organisaties worden weer gedecentraliseerd en er wordt meer samengewerkt. O.a. zorg, landbouw, overheid, energie en onderwijs zullen de grootste verandering meemaken. Lokale initatieven zullen voor een groot deel de leefbaarheid in een dorp bepalen. Er komt een onvermijdelijke krimp o.a. ook door vergrijzing, maar het dorp bepaalt uiteindelijk zelf of het een woondorp wordt met weinig voorzieningen of een centrumdorp met alle mogelijke voorzieningen. Belangrijk wordt ook de samenwerking met andere dorpen: misschien kun je door samenwerking voorzieningen behouden. Bijma refereert daarbij aan o.a. Darwin die zei: Het is niet het sterkste of slimste dier dat overleeft, maar het diersoort dat het beste reageert op verandering. Donkerbroek zal dus goed moeten reageren op de onvermijdelijke veranderingen en die gebruiken als kansen. Niet wachten op een terugtredende overheid, maar zelf met initiatieven komen, waarin Doarpswurk vanzelfsprekend haar ondersteuning aanbiedt.

Et Bientwark

Directeur Gerke Jager van Et Bientwark ziet ook de vergrijzing als een fors probleem. Door een afname van de beroepsbevolking en een steeds schaarser wordende Mantelzorg en burenhulp zal er een toenemend beroep worden gedaan op instellingen als Et Bientwark. Vooral ook omdat men verwacht dat dementie onder ouderen een steeds meer voorkomende ziekte wordt in de toekomst. Jager schetst daarbij twee toekomstscenario's: die van het "Zwitserleven" en van "Overleven": Donkerbroek als bruisend dorp met alle mogelijke voorzieningen en een vergrijsd Donkerbroek, half ontvolkt met geen voorzieningen, waarbij men ook voor medische voorzieningen ver moet reizen. Gelukkig zal de waarheid ergens in het midden liggen. Ook hier ligt de kern weer bij samenwerken en het ontplooien van initiatieven. Jager meent dat in een dorp met meer dan 1500 inwoners een Zorgsteunpunt in combinatie met een cluster kwalitatief goede ouderenwoningen haalbaar is. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de voortschrijdende techniek (domotica). Een 24 uurs zorg is alleen te realiseren met behulp van vrijwilligers. Samenwerken met de Gemeente (WMO), Plaatselijk Belang (draagkracht), Woningcorporaties (doelgerichte bouw) en overige aanbieders is noodzaak. Blijft het probleem van de verzorgende: worden het de (soms te koude) mensenhanden of (noodgedwongen) de (voorverwarmde) handen van een robot?

Actium

Directeur Klaas Stol van woningcorporatie Actium had allerlei cijfers paraat over Donkerbroek. Zo is de bevolking van Donkerbroek de laatste vijf jaar licht gedaald en is er sprake van een lichte mate van vergrijzing. Er is een lichte daling van het aantal huishoudens en de woningvoorraad in Donkerbroek (nu 106) is licht gestegen. Wel is bijna de helft van de woningvoorraad al ouder dan 40 jaar en ongeveer 1/3 geschikt is voor senioren (55+). Actium verwacht dat het aantal huishoudens in Donkerbroek tot 2020 redelijk stabiel zal blijven, daarna volgt een daling. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er een forse toename van het aantal alleenstaanden valt te verwachten, terwijl er een daling plaatsvindt van gezinnen met kinderen. Dit heeft ongetwijfeld ook te maken met de te verwachten vergrijzing. Stol verwacht dat de vergrijzing in 2030 kan oplopen tot 240% van het huidige totaal. Zoals al is aangegeven is een deel van het woningbestand in Donkerbroek dermate verouderd dat zal moeten nagedacht over herstructurering en bestemming. Nu al is men bezig met de bestaande woningvoorraad energiezuiniger te maken. Van ca. 30 woningen moet een bezinning plaatsvinden over de bouwkundige toekomst, en nog eens 15 woningen zijn voorbestemd voor verkoop. Ook Stol ziet kansen in samenwerking. Bij aanpassingen en nieuwbouw zal vooral de kwaliteit (duurzaamheid, geschikt voor zorg op maat, doelgroepgericht) belangrijker zijn dan de kwantiteit.

De Tjongerwerven

Friso Kingma, adjunct-directeur van "De Tjongerwerven", vindt dat het onderwijs nog een flinke inhaalslag moet maken. Juist het onderwijs is de laatste 20 jaar sterk achtergebleven, vooral als je kijkt naar de mogelijkheden van de ICT in het onderwijs. Kinderen worden klaargestoomd voor de maatschappij, dus het onderwijs zal zich moeten aanpassen aan de vraag vanuit de maatschappij. Vanuit de zaal werd er wel aandacht gevraagd voor de sociale aspecten, die soms dreigen onder te sneeuwen bij het toenemende onderwijs via de computer. En dan met name in de fysieke omgang (de virtuele omgang - msn, hyves, enz. - is er wel). De komst van een brede school kan in die zin ook een goede werking hebben voor de latere verhoudingen in een dorp.

Scala

Henk Dekker en Jenny Stuivenberg, managers bij Stichting Scala, voorzien ook dat de leefbaarheid in dorpen onder druk komt door ontgroening, vergrijzing en krimp. Minder voorzieningen of meer voorzieningen delen met meerdere dorpen. Opvallend is dat Welzijnswerk juist groeit bij welvaart en krimpt bij crisis, terwijl omgekeerd juist gewenst zou zijn. Scala ziet in de toekomst steeds meer de rol van bemiddelaar tussen organisaties die waken over het welzijn van zowel het individu als de groep.

Dagvoorzitter Harry Oosterman sprak in zijn conclusie over een zeer nuttige ochtend, waarmee Dorpsbelang Donkerbroek de komende jaren aan de slag kan. Ook voorzitter Bosma was erg te spreken over het gebodene. Hij dankte iedereen voor zijn/haar bijdrage en nodigde een ieder uit voor de afsluitende lunch.

Zie ook het fotoboek.

Geplaatst op: 04 Juli 2010

terug