Nieuws - Goed bezochte ledenvergadering Dorpsbelang

In een volle zaal van het Dorpshuis opent voorzitter Evert Bosma de vergadering met een terugblik op het afgelopen jubileumjaar. Dorpsbelang Donkerbroek bestond in 2010 een eeuw en heeft dat gevierd met een symposium en een geslaagd feest op 2 juli. Ook is er gewerkt aan een jubileumboek over de laatste 100 jaar. Het boek zal verderop op de avond worden gepresenteerd. Voor de pauze komen een viertal thema’s aan de orde: het woonplan 2010-2020, het Gemeenschapscentrum (MFC), de stand van zaken rond de N381 en eerdergenoemde presentatie van het jubileumboek.

Het woonplan 2010-2020

Dan krijgt Gerrit Sleifer, secretaris van DB, het woord over het woonplan 2010-2020. Hij informeert de vergadering over de vorderingen van de onderhandelingen met de gemeente over het aantal toegewezen woningen. De gemeente heeft voor Donkerbroek in het ongunstigste scenario 38, en in het meest positieve 56 woningen op de rol. Dorpsbelang Donkerbroek wil echter aanzienlijk meer: 97 woningen. Niet alleen wil Dorpsbelang extra aandacht voor zorgwoningen en woningen voor starters en senioren, ook denkt zij dat Donkerbroek kan profiteren van de ligging aan de nieuwe N381, waardoor het dorp aantrekkelijker wordt voor forenzen. En als ook het gemeenschapcentrum (zie verderop) de komende jaren wordt gerealiseerd wordt het voorzieningenniveau zodanig opgekrikt dat ook dat een reden kan zijn om Donkerbroek als woonplaats te kiezen. De woningen zijn gepland ten oosten en zuiden van t Startblok. In het plan van de gebiedscommissie N381 zijn voor de afhechting van de westkant van Donkerbroek ook een 8-tal woningen gepland. Verder zijn er in Donkerbroek nog een aantal mogelijke inbreidingslocaties, die interessant zouden kunnen zijn voor woningbouw. Wethouder Sierd de Boer, ook aanwezig in de zaal, had bewondering voor de ambitie van Donkerbroek. Uitbreiding van het aantal woningen is zeker bespreekbaar, maar er moet wel vraag zijn,” want we bouwen niet voor leegstand” aldus de wethouder.

Gemeenschapscentrum

Een tweetal bestuursleden (Gerrit Sleifer en Durk Poortinga) zijn gestart met oriënterende gesprekken om te komen tot een gemeenschapcentrum in Donkerbroek. Gerrit Sleifer: “Al in 2004 is tijdens keukentafelgesprekken met inwoners van Donkerbroek deze wens naar voren gekomen. Dorpsbelang heeft deze wens vervolgens opgenomen in haar (aangepaste)Dorpsvisie”. Ook in de leefbaarheidenquête en op het symposium van het afgelopen jaar is de wens opnieuw als prioriteit naar voren gekomen. Er zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd: met het onderwijs (brede school), de kerken (integratie Pro Rege en gebruik kerk), de Sport (wens: een goede sportaccommodatie), met Scala (jeugdfaciliteiten o.a. jeugdhonk), het Dorpshuis (integratie in gemeenschapscentrum), Handelsvereniging (kleinschalige bedrijfsactiviteiten), huisarts en gemeente. Er staan nog gesprekken op stapel met Bientwark (zorg) en Actium (woningbouw). Na de inventarisatiefase zullen er een stuurgroep en diverse werkgroepen worden geformeerd om de plannen meer in detail uit te werken en de haalbaarheid te onderzoeken.

Invulling gebied Donkerbroek rondom N381

Lies Siegersma praat de vergadering bij over de ontwikkelingen. Het afgelopen jaar hebben inwoners hun wensen over de invulling van het gebied rond de nieuwe N381 kunnen aangeven. In een eerste bijeenkomst over Donkerbroek en in een tweede bijeenkomst is het buitengebied aan de orde geweest. Op dit moment is de Gebiedscommissie druk bezig alles te inventariseren en komt het met een plan. Op 26 april a.s. zal ze dit eerst met Dorpsbelang Donkerbroek bespreken. Op 15 juni a.s. wordt er opnieuw een inloopmiddag/avond georganiseerd waarin de plannen aan de bevolking worden gepresenteerd en waarop kan worden gereageerd. In de vragenronde komt ter sprake dat er een aantal leden zijn die moeite hebben met de plannen om de ijsbaan te verplaatsen.

Presentatie boek “Donkerbroek de laatste 100 jaar”

Voorzitter Evert Bosma blikt nog even terug naar het jaar 2010, toen Dorpsbelang haar eeuwfeest vierde. Het jubileumboek is wat later klaar gekomen dan eerst gedacht, maar het is dan ook een prachtig boekwerk geworden, dat een mooi beeld geeft van de laatste 100 jaar in Donkerbroek. Vers van de pers wordt door voorzitter Evert Bosma onder applaus het eerste exemplaar aangeboden aan de heer Jan Jansma, de oudste nog levende burgemeester van Donkerbroek. In de aansluitende pauze krijgt iedereen de gelegenheid het boek voor € 7,50 aan te kopen. Het boek wordt goed verkocht.

Na de pauze: alleen voor leden

Na de pauze ging de vergadering verder voor leden van Dorpsbelang. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2010 en het Jaarverslag 2010, ook al verspreid in Donkerbroek, werden doorgenomen en goedgekeurd. Het bestuur had na ca. 30 jaar ook de statuten onder de loupe genomen en weer aangepast aan de eisen van deze tijd: de (maximale) zittingsduur van bestuursleden wordt aangepast van 2 x 5 naar 3 x 3 jaar, en het bedrag waarover het bestuur kan beslissen zonder daarvoor toestemming van de vergadering te hoeven vragen verhoogd. Wel was er nog een aanmerking over artikel 5, waarin wordt gerept over 1 stem per adres. Dit zal worden aangepast naar “meerdere stemmen per adres mogelijk, mits meerderen per adres lid zijn”. De vergadering gaat hiermee akkoord. Het financiële jaarverslag 2010 en de begroting 2011 worden na toelichting van penningmeester Durk Poortinga akkoord bevonden. Ook de kascommissie deelt bij monde van Jan Durk Klooster mede dat alles in orde was bevonden. De heer Stalenhoef wordt gekozen voor de kascommissie in 2012, terwijl Blijke Hoogenberg wordt bedankt voor haar werk in de kascommissie in 2010 en 2011.

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar is Durk Poortinga. Zijn herbenoeming wordt bevestigd met applaus vanuit de vergadering. Omdat Arja van Weperen uiteindelijk haar werk toch niet kon combineren met een bestuursfunctie bij Dorpsbelang heeft zij tussentijds moeten besluiten af te treden. Een opvolg(st)er is nog niet gevonden. De vergadering gaat ermee akkoord dat het bestuur zelf op zoek gaat naar een nieuw bestuurslid.

Rondvraag

Een aantal zaken passeren de revue:

1. Fietspad Hanestreek-Bokkekampsweg wordt niet onderhouden
2. B-weg Petersburg is een racebaan, controle politie?
3. Betimmering snackbar bij fietstunnel vinden enkele leden lelijk
4. Slecht onderhoud speeltuintjes, met name bij Nijhof
5. Slecht wegdek Bovenveld
6. Struiken die over de weg groeien en niet worden gesnoeid (De Pegge / Balkweg)
7. Openbaarheid pad loods Hartink, terrein wordt niet onderhouden en doorgang te smal
8. Snelheidscontroles op de Herenweg?

Dorpsbelang zal de punten 1 en 4 t/m 7 doorgeven aan de gemeente. Wel wordt erop aangedrongen om ook zelf als omwonenden (of buurt c.q. buurtvereniging) contact op te nemen met de gemeente via dorpencoördinator Marten Tel. De punten 2 en 8 zijn een zaak van de politie en punt 3 een zaak van de eigenaar of verhuurder van het terrein.
Daarna bedankt voorzitter Evert Bosma de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Geplaatst op: 15 April 2011

terug