Nieuws - Dorpsbelang hield haar jaarlijkse ledenvergadering

Na het welkomstwoord van voorzitter Evert Bosma, krijgt Theun Miedema van het Projectbureau N381 het woord om iets te vertellen over de voortgang. Op dit moment is men druk bezig met voorbereidende werkzaamheden (bomenkap en geluidswallen) en de aanbesteding van de werkzaamheden. Het gebied wordt verdeeld in 3 contracten. Alle werkzaamheden moeten eind 2015 gereed zijn. Uit de zaal komt de vraag of ook noordelijke ondernemers kans maken op gunning van werkzaamheden. Met name bij contract 3 is dit het geval.

Verwacht wordt wel dat noordelijke (onder)aannemers kans maken op werk.Ook is er een vraag over wildrasters voor reeën en dassen. In Drenthe zijn ze 1.80m hoog en de vraag is of de rasters ook langs de N381 deze hoogte krijgen. 1.80 is een veilige hoogte.De heer Miedema neemt deze opmerkingen mee naar het Projectbureau. Ondanks bezwaar van enkele inwoners van Petersburg blijft Dorpsbelang bij haar standpunt dat de oude N381 vanaf de Leidijk richting Donkerbroek 80 km weg moet blijven, om zoveel mogelijk sluipverkeer uit het dorp te houden.

Dorpen- en gebiedsagenda

Voorzitter Bosma geeft een toelichting hierop. De bewoner van Petersburg wijst namens de medebewoners nogmaals op de verkeersveiligheid bij handhaving van 80 km op de oude N381. Dit punt van verkeersveiligheid oude N381 wordt meegenomen bij de vaststelling van de Dorpen- en gebiedsagenda. Over het stoepparkeren aan de Herenweg wordt opgemerkt de bestuurders (vaak ook uit eigen dorp) hier op aan te spreken. Ook het onderhoud fietspad tussen Hanestreek en Bokkekampsweg wordt voor het zoveelste jaar genoemd en de gemeente wordt dringend gevraagd het pad op te knappen. De wethouder gaat uitzoeken wie eigenaar is: de gemeente of het waterschap.

Gemeenschapscentrum

Gerrit Sleifer informeert over de voortgang. Het haalbaarheidsonderzoek is gaande. Onder leiding van adviesbureau BCN zijn de betrokken partijen aan de slag gegaan en is gestart met de inventarisatie. De gemeente participeert niet maar verstrekt wel de benodigde informatie. Locatie is bij OBS ’t Startblok, de gymzaal en de kerk met Pro Rege. De visie gaat op dit moment voorlopig in de richting van een gemeenschapsplein waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande gebouwen. Er worden een paar maquettes getoond.Vanuit één van de fracties wordt gevraagd wanneer de puzzel klaar is. Gerrit Sleifer verwacht dat in juni 2013 het rapport gereed is. Vervolgens gaat het rapport naar de betrokken partijen.Uit de zaal komt een vraag over de financiering en de exploitatie. Ook mist men de zorgwoningen. Verder wordt opgemerkt dat het eerder lijkt op een opwaardering van bestaande gebouwen met aanpassingen. Uitgangspunt was toch een nieuwe multi-functionele accommodatie. Vanuit Dorpsbelang wordt opgemerkt dat op dit moment alles wordt doorgerekend. Mogelijk blijkt daaruit dat nieuwbouw wel voordeliger is dan uitbreiding bestaande gebouwen met renovatie van het bestaande.

Samenwerking scholen?

Ook wordt gevraagd naar het standpunt van de scholen. De scholen en Scala hebben de intentie samen te gaan op één locatie en samen te werken met behoud van eigen identiteit. Op de vraag naar het standpunt van de gemeente met betrekking tot het onderwijs geeft de wethouder aan dat de leerlingenprognose t/m 2020 voor Donkerbroek stabiel is. In het kader van het onderwijsbeleid geeft de wethouder aan er binnenkort gestart wordt met een enquête. De schoolkeuzes van de ouders moet blijken uit de enquête. Voor 1 juli moet de enquête gereed zijn. In de zomer vindt de uitwerking plaats. In het najaar gaat de uitslag naar de gemeenteraad met de visie op de herverdeling binnen het onderwijs. De onderwijsnota moet dan eind dit jaar klaar zijn.

Stand van zaken Feestcommissie Dorpsfeest 2013

De heer Vermeijden geeft aan dat men vergevorderd is in de voorbereiding. Er wordt nauw samengewerkt en gebruik gemaakt van de expertise van de HD commissie. In de komende Op ‘e Hichte kunnen we hier meer over lezen. Ook is er een goed overleg geweest met de Gemeente en de politie. De optocht zal volgens de gegevens van nu bestaan uit 11 praalwagens. Het tracé van de tocht blijft gelijk aan die van 2008. Ook brengt de commissie in augustus een feestkrant uit.

Duurzaamheid

Durk Poortinga verwijst naar het verhaal van Anneke Lukkes-Tanja vorig jaar. Hierna is het stil geworden vanuit de Gemeente. Toch heeft het project Duurzaamheid de aandacht van Dorpsbelang. Onlangs is in het dorp een bijeenkomst geweest om te komen tot plaatsing van zonnepanelen. Een aantal dorpsgenoten heeft reeds panelen laten plaatsen. Verder is in februari 2013 een bijeenkomst in Reduzem bezocht. Reduzem heeft een windmolen (dorpsmolen) die nu geld oplevert waarbij de gemeenschap ook profiteert. Windmolens zijn op dit moment in Ooststellingwerf niet toegestaan, maar de Friese politiek is in beweging. Verder hopen we dat het nieuwe gemeenschapscentrum zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd. Eén van de raadsleden geeft aan dat zij weinig horen vanuit de bevolking over het milieubeleidsplan. De heer Gropstra is aanspreekpunt op het gemeentehuis voor duurzaamheid.

Vragen aan de gemeentebestuurders

Gerrit Sleifer heeft uit de openbare stukken gehaald dat het eigen vermogen van de gemeente van 2009 t/m 2012 van € 32.000.000,- naar € 43.000.000,-- is gestegen. Dit is een stijging van 36%. Er zou ruimte moeten zijn voor beleid. Wethouder Van Esch geeft aan dat er in 2012 nog € 37.000.000,-- aan leningen uitstaan. De reserves staan niet op de bank. Het is een boekhoudkundig verhaal. D66 is het met Gerrit Sleifer eens dat er wel degelijk ruimte is voor beleid.

Geld voor Dorpen- en Gebiedsagenda?

Tweede vraag is of de gemeente wil aangeven wat de gemeente wil investeren in Dorpen- en Gebiedsagenda. Wethouder S. de Boer geeft aan dat de gemeente reeds gelden ter beschikking stelt voor onderwijs, onderhoud sportvelden en sportcomplexen enz.. Gerrit Sleifer vraagt of 2011 het eikpunt is. De wethouder geeft aan dat 2011 het startpunt is om te meten.

Zelf bouwen ipv woningcorporaties?

Derde vraag is of de gemeente overweegt zelf woningen te gaan bouwen nu de woningcorporaties niet gaan bouwen. De gemeente Assen (en inmiddels Opsterland ook) overweegt dit wel te gaan doen. Wethouder De Boer geeft aan de ontwikkelingen kritisch te volgen. Eén van de raadsleden vraagt naar de vraag in Donkerbroek naar woningen. Gerrit Sleifer verwijst naar de enquête van twee jaar geleden.

Zorgen over de zorg

Vierde vraag betreft de zorg over de Zorg. De regeringsmaatregelen leiden er toe dat velen die behoefte aan zorg hebben deze niet meer ontvangen. Bij een zorgzwaarte indicatie van 1 tot en met 4 geen zorg meer. Bij een zorgzwaarte van 5 wordt er nog wel zorg geboden. Wethouder Van Esch geeft aan dat de gemeente zich ernstig zorgen maakt en vooral over de zorgzwaarte 3 en 4. Op dit moment gaat er 16 miljoen euro naar de zorg. Op het moment dat de AWBZ naar de gemeente gaat, wordt er 25% gekort. Het betekent dat nieuwe patiënten niet naar zorg kunnen. 40% van de zorgvragers zitten in de zorgzwaarte groep van 1 tot 4. Als deze groep geen zorg meer mag worden verleend, leidt dit bijvoorbeeld tot ontslagen bij Liante. Wel verwacht de wethouder nog aanpassingen uit Den Haag. Gemeente heeft zorg over problemen die kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld dementie. Gemeente voert hier ook overleg met de buurgemeenten.

Overige vragen

  • Bertus Plender merkt op dat bij meerdere wegen in de gemeente het asfalt afbrokkelt aan de zijde waar het riool is aangelegd.Voorbeeld is bijvoorbeeld de Tjabbekamp. Is de aannemer hierop aan te spreken. De Wethouder neemt dit mee.
  • Lies Siegersma heeft een vraag met betrekking tot het Woonplan of er met het vertrek van betrokken ambtenaren nog capaciteit voor het uitwerken van concepten. Wethouder geeft aan dat capabele mensen hier uitvoering aan geven.
  • Evert Bosma vraagt naar de verhouding gemeente / woningcorporaties en de prestatieafspraken met Actium. Wethouder S. de Boer geeft aan dat door de recessie er sprake is van een “hold on”. Zodra er meer ruimte uit Den Haag komt, wordt er gekeken naar de mogelijkheden.
  • Tweede vraag van Evert Bosma is doorgang aan de Vaart oz. Wethouder S. de Boer geeft aan nieuws te hebben. Er zijn gesprekken met eigenaar Hartink over plannen waarbij de openbaarheid gehandhaafd blijft. Gemeente informeert Dorpsbelang als er meer duidelijkheid is.
  • Derde vraag is: hoe het staat met de bestemmingsplannen. Met betrekking tot de entree van Donkerbroek is opdracht gegeven aan een buro om dit uit te werken. In de opdracht worden de benzinepomp, de waterberging en de mobiele snackbar meegenomen. De opdracht is gereed in 2014.

Na de pauze: reguliere vergadering voor eigen leden

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 4 april 2012 en het redactioneel jaarverslag over 2012 alsmede het financiële jaarverslag over 2012 worden allemaal goedgekeurd.De begroting over 2013 en de voor de pauze behandelde Dorps- en gebiedsagenda worden vastgesteld. De aftredende bestuursleden Evert Bosma en Gerrit Sleifer hebben zich weer verkiesbaar gesteld voor een periode van 3 jaar. De algemene ledenvergadering begroet het met applaus. Er is nog steeds een vacature met voorkeur voor een vrouw. Het bestuur gaat verder zoeken om deze vacature in te vullen. Bij de Rondvraag komen geen schokkende zaken aan de orde zodat voorzitter Bosma tegen 23.00 uur de vergadering kan sluiten. Na afloop kan men nog even nazitten met een drankje.

Geplaatst op: 12 April 2013

terug