Nieuws - Samenwerken is de sleutel naar leefbaarheid

Verslag ledenvergadering Dorpsbelang

Woensdagavond 5 maart hield Dorpbelang Donkerbroek haar jaarlijkse ledenvergadering in Pro Rege. Voorzitter Evert Bosma mag  in Pro Rege voor een volle zaal de vergadering openen. In zijn openingswoord roept hij op tot samenwerking. Samenwerken is belangrijk om het Gemeenschapscentrum in Donkerbroek te realiseren. De sprekers van deze avond zullen hier nader op ingaan. Voor een uitvoerig verslag klik op....

Toekomst onderwijs in Donkerbroek

De eerste spreker is Sake Saakstra, directeur van de onderwijsorganisatie Comperio. Hij spreekt deze avond ook namens De Tjongerwerven, die vertegenwoordigd is door Alfred Vos. Het in de toekomst bieden van goed onderwijs is voor beide organisatie van groot belang. Het onderwijs in Ooststellingwerf heeft te maken met krimp. In 2009 waren er ongeveer 2.500 leerlingen. Op dit moment zijn het er 2.100 en de komende 4 jaar zal het aantal nog eens met ongeveer 400 leerlingen dalen. Gevolg is dat 5 a 7 scholen in de gemeente de komende jaren waarschijnlijk zullen moeten sluiten. De bekostiging van het onderwijs is een grote onzekerheid. Met name de extra toeslag voor scholen met minder dan 145 leerlingen staat op dit moment ter discussie. Alleen al voor Comperio is dit een bedrag van 1,9 miljoen.

Samenwerking een must

Samenwerking in het onderwijs is en wordt heel belangrijk. De scholen van beide organisaties bieden allemaal kwalitatief goed onderwijs. In de visie van beide organisaties zitten er maximaal 2 groepen in één lokaal ofwel minimaal 4 lokalen per school. Ouders verwachten daarnaast ook een peuterspeelzaal en kinderopvang. Wat mogen de ouders in Donkerbroek verwachten van Comperio en De Tjongerwerven? Volgens Saakstra willen beide besturen graag samenwerken om te komen tot een kindcentrum, waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegarandeerd en een optimale samenwerking met de peuterspeelzaal (Scala) en de kinderopvang wordt nagestreefd. Saakstra eindigt zijn betoog met twee vragen:

  • aan het College van B&W en de gemeenteraad de vraag om een serieus signaal af te geven dat zij willen meewerken aan de realisatie van nieuwe huisvesting in Donkerbroek.
  • aan de huidige ouders en toekomstige ouders in Donkerbroek de vraag om duidelijk aan te geven wat zij vinden van de samenwerking van de beide scholen De Peggebult en ’t Startblok.

In reactie op de vraag van de heer Saakstra geeft wethouder De Boer aan dat het nog te vroeg is voor een reactie en hij adviseert om in overleg te gaan met de verantwoordelijk wethouder Van Esch. Een ouder in de zaal vraagt aan de heer Saakstra op welke wijze hij wil weten wat ouders vinden van toekomstige samenwerking. De heer Saakstra geeft aan dat de mening en houding van de ouders erg belangrijk is. Onder andere via de eigen school kunnen ze dit kenbaar maken.

Superschool

Onlangs stond in de Leeuwarder Courant op de voorpagina een artikel over het realiseren van een grote school in onder andere Waskemeer. Een vraag uit de zaal is of dit tegenspraak is wat eerder deze avond is gezegd. Alfred Vos geeft namens De Tjongerwerven aan dat “super” in dit geval staat voor kwalitatief onderwijs met een ander concept, namelijk 52 weken per jaar les en een samenwerking met het voortgezet onderwijs die met het CSG Liudger ook in Waskemeer is vertegenwoordigd. Belangrijk is om ook de basisscholen in Waskemeer bestaansrecht te bieden.

Zorgen over de zorg

De tweede inleiding is van Truida Meijering, locatie manager van Rikkingahof die namens Liante (koepelorganisatie) in de projectgroep voor het gemeenschapscentrum zit. Liante is een organisatie die niet groot wil zijn. Ze willen dichtbij zijn in de dorpen en de wijk. Het gaat om zorg op maat. Ook de zorg heeft te maken met de bezuinigingen vanuit de overheid. De budgetten krimpen, wooncorporaties hebben een bouw “stop’’ en de indicaties om in aanmerking te komen voor zorg zijn verzwaard. Mensen zijn hierdoor genoodzaakt langer thuis te blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor de WMO. In het gemeenschapscentrum willen we ook zorg geven middels dagbesteding en ondersteuning. Het is belangrijk dat gemeente, dorpsbelang, onderwijs en Liante samenwerken om hier invulling aan te geven.

Voortgang haalbaarheid Gemeenschapscentrum

Vervolgens is het woord aan Gerrit Sleifer die een toelichting geeft over de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van het Gemeenschapscentrum. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van het aanbieden van het onderzoeksrapport een motie aangenomen en het college verzocht om te participeren in het vervolg onderzoek. De stuurgroep heeft een drietal werkgroepen geformeerd namelijk de scholen en scala inzake het realiseren van het kind centrum, Pro Rege, dorpshuis en Liante inzake het gemeenschapshuis en SV Donkerbroek inzake het realiseren van een passende sportaccommodatie. In het plan van aanpak zijn de concepten gereed. Voordeel van het plan van aanpak is dat de drie onderdelen in fasen realiseerbaar zijn. De beschikbare financiën zijn een belangrijke voorwaarde. De gemeenteraad heeft gevraagd om in april 2014 te komen met een vervolg op het onderzoeksrapport. De verwachting is dat dit pas na de zomervakantie van 2014 wordt, aangezien nog diverse zaken helder moeten worden gemaakt.

Vragen aan de politiek

Gerrit Sleifer vraagt bij welk niveau van financiële reserves de gemeente wil gaan investeren in het Gemeenschapscentrum. Uit haar eigen cijfers blijkt namelijk dat de laatste (crisis)jaren de reserves flink zijn gegroeid en de leningen fors zijn gedaald (met ca. 20 miljoen in 5 jaar!). Onze gemeente staat er ook volgens de cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) relatief erg goed voor. Veel raadsleden in de zaal vinden het dan ook tijd dat de hand van de knip gaat en er weer met beleid geïnvesteerd wordt in goede voorzieningen, waarbij het gemeenschapscentrum in Donkerbroek wat hen betreft prioriteit heeft in de komende regeerperiode. Vraag is ook hoe de politiek haar rol ziet in stimulering van sport en sportvoorziening. Overheid en gemeente vinden beide dat sport en bewegen belangrijk is voor iedereen. Daarbij zou het niet bij woorden moeten blijven, maar ook blijven investeren in goede voorzieningen hoort daar bij. Al met al blijken alle aanwezige vertegenwoordigers van politieke partijen bereid te zijn om mee te werken aan de realisatie van het Gemeenschapscentrum. Het plan dient uiteraard goed onderbouwd te worden en realistisch te zijn. Maar daar wordt hard aan gewerkt.

Windmolenparkje

Ook het publiek wordt uitgenodigd vragen te stellen aan de aanwezige politici. Uit de kieswijzer van de gemeente Ooststellingwerf (ooststellingwerf.kiest.nu) blijkt dat de meerderheid van de politieke partijen positief is over plaatsing van windmolens in de gemeente. De vraagsteller denkt dan aan een paar windmolens die een aantal dorpen via een eigen samenwerkingsverband (bijv. energiecoöperatie) goedkoop van elektriciteit kunnen voorzien. Wethouder Veenhouwer geeft aan dat de Provincie onze gemeente ziet als gebied zonder windmolens. Men is in gesprek met de provincie om ook hier de mogelijkheid te krijgen om windmolens te plaatsen. De gemeente wil graag meewerken om ruimte te creëren voor windmolens. Het gaat dan wel om particulier initiatief (een coöperatie is mogelijk) of agrariërs die in windmolens willen investeren.

Dankwoord aan dorpsfeestcommissie

Dan is het woord aan voorzitter Evert Bosma om de leden van de feestcommissie te bedanken voor hun inzet. Wij kunnen terugzien op een grandioos dorpsfeest in september 2013. De commissieleden ontvangen een presentje als dank voor hun inzet. Tijdens de aansluitende pauze worden beelden getoond van het afgelopen dorpsfeest.

Na de pauze: reguliere vergadering

Na de pauze worden de huishoudelijke zaken van de vereniging besproken. Alle verslagen incl. het financiële verslag worden akkoord bevonden. Durk Poortinga en Coby de Jong zijn aftredend maar herkiesbaar en worden in de vergadering herbenoemd voor een volgende periode.

Rondvraag: voorlichtingsavond N381 teleurstellend

In de rondvraag wordt nog kort stilgestaan bij de laatste inloopavond inzake de stand van zaken N381. Deze avond was zeer rommelig en was niet hetgeen wij hiervan verwacht hadden. Inmiddels heeft Dorpsbelang hierover contact gehad met de gebiedscommissie N381 en de gemeente. Er is afgesproken dat er nogmaals een voorlichtingsavond zal worden gehouden zodra alles duidelijk omschreven is en er compleet kaartmateriaal aanwezig is.

Tenslotte

In zijn slotwoord dankte voorzitter Evert Bosma een ieder voor komst en inbreng. De dorpsfeestcommissie en alle vrijwilligers, buurten en verenigingen die hebben bijgedragen aan het zeer geslaagde dorpsfeest 2013 worden nogmaals bedankt. Ook daarmee werd maar weer bevestigd: samenwerken is de sleutel naar leefbaarheid!

Geplaatst op: 07 Maart 2014

terug