Nieuws - Jaarvergadering Dorpsbelang: Gemeenschapscentrum en Duurzaamheid

Voorzitter Evert Bosma heet een zaal vol  belangstellenden van harte welkom. In het bijzonder wethouder Sierd de Boer namens het College van B en W en de leden van de gemeenteraad. De voorzitter staat kort stil bij de onderwerpen: N381, plannen Gemeenschapscentrum, duurzaamheid, overlast jongeren, het moeilijk kunnen vinden van vrijwilligers en een aantal positieve sportprestaties van de acrogym en wielrenner Tristan Bangma. Wethouder Engbert van Esch is vanwege gezondheidsredenen afwezig. Het onderwerp “veranderingen in de zorg” komt daardoor te vervallen.

Gemeenschapscentrum

Gerrit Sleifer geeft kort uitleg over de activiteiten van het afgelopen jaar. Onderwijskoepels Comperio en Tjongerwerven en de gemeente Ooststellingwerf zijn na enige vertraging inmiddels bezig geweest met het plan van aanpak. Keuze is één school of twee scholen. Bij twee scholen betekent het dat er twee extra lokalen nodig zijn en dat is duurder. Van het Gemeenschapshuis is een zeer voorlopige schets gemaakt, waarin alle huidige en toekomstige activiteiten (o.a. dagopvang) hun plaats hebben gekregen. Er zijn onafhankelijk van elkaar twee plannen gemaakt: één door Bouwkundig tekenbureau Kok samen met Dorpsbelang en één door NHL studenten, die het project als afstudeeropdracht hebben gekozen. De sportnota die onlangs in de gemeenteraad is gesproken, geeft aan dat Donkerbroek niet in aanmerking komt voor een nieuwe sportzaal. Dorpsbelang heeft daartegen geprotesteerd. De nieuwe sportzaal is een wezenlijk en belangrijk onderdeel van het totaalplan. De Gemeenteraad heeft de sportnota afgekeurd en Dorpsbelang hoopt dat in de vernieuwde sportnota er ruimte wordt gegeven voor de plannen van Donkerbroek. 

De eerste voorlopige schetsen toegelicht

Jorrit Kok (tekenbureau) geeft een toelichting op de door hem gemaakte schetsen van het gemeenschapscentrum met sportzaal. De kerkzaal krijgt daarin een andere indeling van het interieur. De banken verdwijnen en maken plaats voor stoelen. De kerkzaal is voor meer activiteiten te gebruiken. Achter de kerk wordt het gemeenschapscentrum gerealiseerd. Zo wordt in het plan de keuken bijv. verplaatst naar de plaats van het huidige podium en wordt een deel nieuwbouw gerealiseerd op de plaats waar nu de aula staat met daarin een ontmoetingsruimte/café. Vervolgens wordt daarachter de  sportzaal gesitueerd.. De uitstraling van het geheel is van deze tijd maar met voor iedereen een plek in het gebouw.

Drie studenten van de NHL hebben het gemeenschapscentrum als afstudeeropdracht. Plan is het realiseren van een ontmoetingscentrum. Zij hebben de huidige bebouwing  en de conditie van de gebouwen bekeken maar ook aspecten meegenomen als verkeer en sociale controle. Het nieuwe gemeenschapscentrum krijgt in hun optiek met de kerk een kop hals romp vorm. Typisch aan Donkerbroek en omgeving zijn de houtsingels. Zij hebben dit in het aanzicht van de westzijde van het gemeenschapscentrum verwerkt. De oost- en zuidzijde krijgen een ingetogener uitstraling. In het voorstel van de studenten krijgt het gemeenschapscentrum op de eerste verdieping een tweetal appartementen die met een lift bereikbaar zijn. Ook in dit voorstel wordt een nieuwe ontmoetingsruimte/café gerealiseerd aansluitend op de sportzaal, zodat de activiteiten van daar uit ook te volgen zijn. Wat ook mooi is in het plan is dat kleuren in de hal leiden naar diverse zalen in het gebouw. 

De presentaties geven beide een goede indruk van de mogelijkheden. De voorzitter bedankt zowel Jorrit Kok als de studenten voor hun inbreng. In de pauze kan men de getoonde schetsen nader bekijken en nog (schriftelijk) eventuele op- of aanmerkingen plaatsen of suggesties doen.

Duurzaamheid

Vervolgens vertelt Harry Neimeijer namens de Werkgroep Duurzaamheid Overtjonger over hun doelstelling en activiteiten. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de dorpen Haule, Waskemeer, Haulerwijk en Donkerbroek. Doel is om draagvlak te creëren en activiteiten te ontplooien die resulteren in verantwoord omgaan met onze aarde en de transitie naar meer duurzame vormen als zonne- en windenergie.  

De werkgroep heeft nagedacht over een eigen energiecoöperatie maar heeft besloten zich aan te sluiten bij de energiecoöperatie "De Eendracht" in Makkinga. Iedere huishouding kan lid worden van de coöperatie. Voor elke lid dat zich aansluit krijgt de werkgroep € 75,--. Daarmee kunnen nieuwe initiatieven worden ontplooid. Voor ieder huishouden die een contract hebben met Greenchoice, betaalt deze leverancier ook € 75,- aan de werkgroep. Zaterdag 18 april wordt er een inloopmiddag gehouden in De Mande te Haule met verschillende bedrijven uit de regio. Hier kunt u meer te weten komen over duurzame energie tegen een eerlijke concurrerende prijs en mogelijkheden om energie te besparen.

Vragen aan het gemeentebestuur

Vanuit de zaal wordt aangegeven dat het jammer is dat het gemeentebestuur terughoudend en afwachtend is bij initiatieven van uit  het dorp. Wethouder Sierd de Boer geeft aan dat de samenwerking/fusie van de scholen niet aan de gemeente is maar een zaak van de scholen. Dit geldt eveneens voor het gemeenschapscentrum en betrokken partijen als kerk, dorpshuis, sport enz. Wel geeft de wethouder aan dat daar waar nodig de gemeente constructief wil overleggen. Op een vraag over de verkeerssituatie bij het nieuwe gemeenschapscentrum wil de gemeente nu nog niets zeggen in dit stadium. De wethouder geeft aan dat er kortgeleden een constructief overleg is geweest met dorpsbelang en wil dit graag voortzetten. 

Vervolgens wordt er een vraag gesteld over de afspraken met de woningcoöperaties Actium en Woonfriesland. De huidige afspraken eindigen dit jaar. De gemeente verwacht dat er dit jaar nieuwe afspraken komen met de woningcorporaties. Ook wordt er gekeken om met de nog lokale woningcorporatie Weststellingwerf tot afspraken/initiatieven te komen, mogelijk ook in Ooststellingwerf. Richting wethouder Sierd de Boer wordt in het kader van Woonplan 2011 aangegeven dat de afgelopen jaren geen woningbouw heeft plaatsgevonden in Donkebroek. De laatste projecten zijn de woningen aan de Schoolstraat en de vervanging van woningen aan de Vicariestraat geweest. Hoeveel nieuwe woningen zijn er straks in 2020 gerealiseerd? Wethouder Sierd de Boer geeft aan dat er strategisch grond aan het einde van de Schoolstraat beschikbaar is en dat aan Donkerbroek westzijde nabij ’t Witte Huis ook kavels gerealiseerd worden. Helaas heeft (nog) niemand zich gemeld om nieuwbouw te realiseren. Initiatieven mogen zich melden. 

Naar aanleiding van het toerisme en Turfroute wordt gevraagd welke initiatieven de gemeente neemt om het toerisme te stimuleren. Wethouder Sierd de Boer verwijst naar collega Derks die vanavond niet aanwezig is. 

Ook komt fusie tussen de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland ter sprake. Wethouder Sierd de Boer geeft aan dat er nu al sprake is van samenwerkingsverbanden maar dat er nu gesproken wordt over een ambtelijke fusie. Dit komt in mei in de 3 gemeenteraden. Eind dit jaar volgt het besluit. Onze gemeente heeft de voorkeur om bestuurlijk onafhankelijk te blijven. 

Ook komt de vraag aan de orde of het aantal staanplaatsen op de boeren- en mini campings uitgebreid mag worden naar 25. Wethouder Sierd de Boer geeft aan dat dit in het bestemmingsplan buitengebied is opgenomen maar dat de Provincie hier geen goedkeuring aan heeft gegeven. Provincie geeft wel aan gebieden ontheffing te geven zodat uitbreiding naar 25 staanplaatsen wel tot de mogelijkheden behoort. 

Een laatste opmerking uit de zaal is dat naar aanleiding van de presentaties over het gemeenschapscentrum dit het College van B en W en de gemeenteraad stimuleert positief te besluiten over het gemeenschapscentrum. Gaat hier om de leefbaarheid van het dorp voor de toekomst. Dat jongeren blijven of komen wonen en ouderen kunnen blijven wonen. Zowel de wethouder als gemeenteraadsleden geven aan hier eerlijk en objectief over te willen oordelen. Dit conform de bijdrage die eerder door de raad is toegezegd. Dit houdt volgens Simon ter Heide (PvdA) ook in dat de eventuele nieuwe sportzaal als onderdeel van het gehele plan wordt gezien en niet bij voorbaat (gezien de sportnota) kansloos is.

Na de pauze worden de verenigingszaken besproken. 
De bestuursleden Bertus Plender en Jacob Kroondijk worden herkozen.

Geplaatst op: 09 April 2015

terug