Nieuws - Als het onderwijs in Donkerbroek u lief is….

Uitnodiging aan alle ouders van kinderen van 0 t/m 12 jaar en aan toekomstige ouders voor een avond over het onderwijs in Donkerbroek op maandag 1 juni a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis.

Zoals u weet wordt in Donkerbroek al een aantal jaren hard gewerkt aan het tot stand komen van een gemeenschapscentrum. Een belangrijk onderdeel hiervan is om de huidige scholen van Donkerbroek hierin samen te brengen. Om duidelijkheid te verkrijgen aan welke eisen de nieuwbouw/ verbouw en uitbreiding moet voldoen is nodig dat we weten hoe en in welke mate de huidige basisscholen, peuterspeelzaal en ook buitenschoolse opvang en kinderopvang gaan samenwerken. De wijze van samenwerken, intensief of minder intensief, heeft directe gevolgen voor de uitwerking van het plan en derhalve voor de investeringen. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het onderwijs nu en in de toekomst prioriteit nummer 1 is. Momenteel zijn de verschillende standpunten van de verschillende partijen op hoofdlijnen de volgende:

De gemeente: 

De gemeente kampt de laatste jaren met een (lichte) krimpsituatie waardoor zij elders in de gemeente noodgedwongen scholen heeft moeten opheffen en extra schoollokalen vrij kreeg, welke vervolgens niet kostendekkend exploiteerbaar zijn. De gemeente wil wat Donkerbroek betreft dan ook toe naar een situatie waarbij de risico’s minimaal zijn. In de optiek van de gemeente betekent dit optimaal samenwerken, waardoor extra investeringen (lees extra lokalen) in gebouwen niet nodig zijn.

Comperio: Koepel van o.a. basisschool "’t Startblok":

Comperio huldigt hetzelfde standpunt als de gemeente, echter met de kanttekening dat zij na fusie de organisatie zijn die de aansturing van de nieuwe school voor haar rekening zou willen nemen.

De Tjongerwerven: Koepel van o.a. basisschool "De Peggebult":

De Tjongerwerven vinden samenwerken prima, maar wel met behoud van de eigen identiteit, waardoor zij intensieve samenwerking (fusie) een stap te ver vinden. Ook hier geldt in meer of mindere mate hetzelfde als bij Comperio, namelijk dat ook zij de aansturing van de nieuwe school wel voor haar rekening wil nemen.

Scala: "Peuterpret":

Scala heeft evenals Comperio hetzelfde standpunt als de gemeente.

De (toekomstige) ouders? 

Omdat De Tjongerwerven en Comperio afhankelijk zijn van hoe ouders in dit verhaal staan vinden wij als Dorpsbelang het noodzakelijk dat de eerst belanghebbenden, namelijk de (toekomstige) ouders en verzorgers zelf, de gelegenheid krijgen daar ook iets van te vinden. Wij hebben het “Bureau Meesterschap”, dat gespecialiseerd is in dit soort projecten, bereid gevonden om een voorlichting te geven over de voor- en nadelen van verschillende soorten samenwerking, over  de verschillende mogelijkheden en over de vraag "Hoe nu verder met het onderwijs in Donkerbroek”.

Komt allen naar de bijeenkomst, immers het gaat om de toekomst van het onderwijs in Donkerbroek en van uw kinderen.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Dorpshuis op maandag 1 juni om 20.00 u.  

Bestuur Dorpsbelang Donkerbroek

Geplaatst op: 26 Mei 2015

terug