Nieuws - Spilersnocht bereidt nieuwe voorstelling voor

Op 5, 6 en 13 februari 2016 spilet Tonielploech Spilersnocht út Donkerbroek foar jo: "De Himel op Ierde". Auteur: Carl Slotboom. Yn it Wite Hûs wurdt hurd wurke oan de foarstelling fan 2016. Jo binne fansels fan herte wolkom! Set de datum al fêst yn jo aginda! Mear nijs yn it nije jier....
Op 5, 6 en 13 februari 2016 speelt Toneelvereniging Spilersnocht uit Donkerbroek voor u: "De Himel op Ierde". Auteur: Carl Slotboom. In het Witte Huis wordt hard gewerkt aan de voorstelling van 2016. U bent natuurlijk van harte welkom! Zet de data alvast in uw agenda. Meer nieuws in het nieuwe jaar....

Geplaatst op: 11 December 2015

terug