Nieuws - Ledenvergadering Dorpsbelang Donkerbroek goed bezocht

Dorpsbelang Donkerbroek hield woensdagavond 13 april haar jaarlijkse ledenvergadering. Ongeveer 60 leden waaronder een aantal politici waren verzameld in het Dorpshuis.

In het welkomswoord staat voorzitter Evert Bosma stil bij het overlijden van bestuurslid Coby de Jong. Haar inzet wordt erg gemist. Kort wordt daarna even stilgestaan bij een aantal actuele zaken. De aanvankelijke plannen voor het Gemeenschapscentrum zijn niet haalbaar vanwege zwaarwegende belangen van enkele aanwonenden. Het aangezicht van de westkant van Donkerbroek verandert snel. Dorpsbelang betreurt de gang van zaken rond de naamgeving van de nieuwe wegen en de keuze van de gemeente. Binnenkort wordt het kunstwerk, gemaakt door Joop van Bergen, geplaatst. In 2018 is er weer een dorpsfeest, dit jaar zal worden gestart met het samenstellen van een feestcommissie. Een speciaal woord richt de voorzitter aan onze sporters, die zowel nationaal als internationaal goede resultaten boeken.

Veranderingen in de zorg

Wethouder Engbert van Esch houdt een inleiding over de veranderingen in de zorg. Waar staan we en waar gaan we naar toe. De zorg van toen en nu. Hij schetst in het kort de geschiedenis. Er worden in Ooststellingwerf en ook in Donkerbroek minder kinderen geboren. In het verleden schreef men zich al bijtijds in voor het bejaardenhuis. Alles was van het wieg tot het graf geregeld. In het verleden was je met 50 jaar ook al oud. Ook was er toen sprake van een gunstige conjunctuur. Zorginstellingen groeiden in die tijd. Er was meer tijd voor de mens en minder aandacht voor de kwaliteit. Nu is zorg van goede kwaliteit en zeer uitgebreid. Echter de zorg is duur en er is een omslag gaande naar "ik heb recht op" naar "ik heb nodig".

Ziektekosten werden in het verleden vergoed vanuit het ziekenfonds en zat je boven de inkomensgrens dat was je particulier verzekerd. Tegenwoordig heb je de basisverzekering en kun je aanvullende verzekeringen sluiten. Vervolgens neemt wethouder Van Esch ons mee in de zorg voor de toekomst. Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit? Centraal staat de eigen verantwoordelijkheid. Wat kun je zelf. Eigen kracht is belangrijk. Je hebt je eigen netwerk nodig en daar moet je zelf mee aan de slag. Binnen de ziekenhuizen vindt concentratie plaats, maar ook concentratie van specialismen. Op deze wijze moet de kwaliteit gewaarborgd blijven en verbeterd. De anderhalve lijnsvoorziening wordt belangrijker. In eigen gezondheidscentra meer zorg waardoor doorwijzing naar ziekenhuis minder vaak nodig is.

De gemeente is verantwoordelijk voor de AWBZ-zorg en eveneens voor de WMO voorziening.  Huishoudelijke hulp wordt per situatie bekeken. De gemeente wil dit handhaven. Op dit moment worden er 100.000 huishoudelijke hulp-uren vergoed. De landelijke overheid wil er 40% op bezuinigen. Een andere verantwoordelijkheid van de gemeente is Werk en Inkomen. Strenger naar uitkeringen kijken. Ook is geen instroom meer mogelijk bij arbeidsvoorziening Caparis. Hier zijn 200 personen werkzaam. De gemeente werkt aan alternatieven voor de werkgelegenheid van deze werknemers. De drie onderwerpen werden in het verleden los van elkaar gezien. Nu kijken we er naar als één geheel. Belangrijk is om zaken combineren zoals bijvoorbeeld laag inkomen in combinatie met andere hulpvragen.  

Hoe is nu de situatie is in Oostellingwerf? De gemeente gaat uit van de eigen mogelijkheden en kracht van de mensen. Maar er is altijd een vangnet en dat is de gemeente. Hoe? De gemeente is de toegangspoort tot alle vormen van zorg. Huisarts speelt hierin een belangrijke rol. Huisarts en gemeente moeten samen optrekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld jeugdconsulenten die samenwerken met huisartsen bij de ontwikkeling van het kind. De gebiedsteams spelen een belangrijke rol. Alle disciplines zitten in zo’n team. Het gaat om goed samenwerken en aansturen. Voorkomen dat partijen langs elkaar heen werken. 

Hoe hebben wij het als gemeente georganiseerd? Bestuurlijk aanbesteden van inkoop zorg doet de gemeente niet. Alle partijen mogen meedoen. Samenwerken is belangrijk. Gemeente kan zelf besluiten met betrekking tot financiering als dat nodig is. 

Preventie, hoe doen we dat? Voorkomen door zelf regie te voeren als gemeente. Bijvoorbeeld door het promoten van sport. Sport betekent bewegen maar ook contact met anderen. Gaat om kwaliteit van leven. Uit de zaal worden aan de wethouder een aantal vragen gesteld. Hoe zit het met de Jeugdhulp Friesland en jeugdzorg in Ooststellingwerf? De gemeente streeft naar samenwerking met Jeugdhulp Friesland. Hierbij speelt het afsluiten van contracten met betrokken partijen. Gemeente gaat uit van werkbare tarieven voor organisaties en niet minimale tarieven. Met een aantal organisaties worden afspraken samen met meerdere gemeenten gemaakt. Voor huishoudelijke hulpen vergoedt de gemeente een bedrag van € 21,60 per uur voor huishoudelijke hulpen. De thuishulporganisaties hebben met dit tarief een gezonde exploitatie. 100 uren hulp van Caparis in de dorpen? Verdwijnt deze voorziening? Gemeente denkt na om deze mensen terug te laten komen bij de gemeente en mogelijk de groenvoorziening mogelijk anders te organiseren. De 100 uur per dorp is belangrijk. Klik HIER voor de presentatie.

Ontwikkelingen rond Landgoed Ontwijk

De heer Appelman is gevraagd in het kader van de gebiedsontwikkeling N381 een visie te geven op het bos Ontwijk.  Belastinginner Fruitier de Talma en later zijn zoon hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van huize Ontwijk en het bos. Het graven van de Compagnonsvaart heeft voor ontwikkeling gezorgd. Huize Ontwijk staat haaks op de vaart en heeft een zicht-as richting bos. De familie kocht in het verleden telkens percelen grond en ontwikkelde zo het gebied met lanen, bos, hei en vijver. Later is Huize Ontwijk verkocht aan een particulier en is de bos verkocht aan notabelen van ons dorp.

Indertijd was in en bij het bos een wielerbaan, doolhof en openluchttheater. Met entree werd onderhoud bekostigd. Later is het bos verkocht aan Staatsbosbeheer. Beheer in het bos is hard nodig. Nu de N381 een andere route heeft gekregen, is het voornemen om het wandelbos weer onderdeel van Donkerbroek te laten worden. Het bos aanpassen zodat het de allure van weleer krijgt. Realiseren van fitnesstoestellen om sportief bezig te zijn. De sportvereniging wenst een oplossing van het waterprobleem van veld 2. Staatsbosbeheer wenst een goede waterhuishouding en de provincie ziet graag een faunatoren. 

In de nieuwe situatie ziet de heer Appelman het landgoed, de bos en de sportvelden als één geheel. De infrastructuur dient te worden aangepast. Nieuwe paden aanleggen, herstel van de lanen en ontsluiting richting Tjabbekamp. De entree van het bos formeler maken, meer richting Donkerbroek. Tevens een nieuwe ontsluiting naar de Balkweg. Doel is om Ontwijk meer te integreren richting ’t Zand en Tjongerdal. Tevens de zichtlijnen herstellen. Zicht op de vijver terugbrengen, zicht op bos richting sportvelden terugbrengen. Hiervoor dient het hokje naast sportveld 2 te verdwijnen. Verder het riet bij de vijver verwijderen en grotendeels uitbaggeren met behoud van de flora en fauna in de vijver. Doolhof een nieuwe betekenis te geven door het plaatsen van een faunatoren. Sportveld 2 en  het oefenveld omwisselen en hoger aanleggen in verband met de waterhuishouding in het bos. Doorgangsroute langs de sportvelden creëren en de fitnesstoestellen realiseren in het bos, nabij de sportvelden. 

Al met al de cultuur historische waarde landgoed en bos terugbrengen. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het hokje een stukje van de sportgeschiedenis is. De heer Appelman gaat voor een andere plaats van het hokje. Tevens de vraag om het grondwaterprobleem op te lossen met een kunstveld. De heer Appelman is hiervan geen voorstander  maar het is wel besproken. 

In hoeverre is dit plan vaststaand. Dit plan heeft de status van een visie. De plannen zijn wel voorgelegd aan de gemeente. De nieuwe verdubbeling geeft een mogelijkheid voor extra financiering vanuit de provincie. Vraag om het doolhof in ere te herstellen. De voorkeur gaat uit naar de lanen. Doolhof aanleggen en onderhouden is te kostbaar. Fundament doolhof bij de doolhof is een zandbank. Krijgt Huize Ontwijk zelf ook opknapbeurt? Er is met alle partijen gesproken. In de vergadering blijkt dat niet met Stichting Ontwijk is gesproken. Dit wordt alsnog gedaan. Verzoek is om de steen (monument) aan het begin, bij de nieuwe entree te plaatsen. Klik HIER voor de presentatie.

Duurzaamheid en glasvezel

De heer Oosterloo, lid namens Donkerbroek, van de Duurzaamheidscommissie van de dorpen Haule, Haulerwijk, Waskemeer en Donkerbroek. Elk dorp heeft twee afgevaardigden. Voor Donkerbroek is er nog een vacature vacant. Belangrijk doel van de commissie is het creëren van bewustwording en ontplooien van initiatieven.  Er wordt samengewerkt met plaatselijke organisaties zoals energiecorporatie Makkinga. Een project van de commissie is het maken van warmtescan van uw woning. Hiervoor heeft men zelf een scanapparaat. Je kunt precies zien waar de woning energie lekt. Verder wordt er voorlichting gegeven en volgende in de komende tijd een lampenactie. Klik HIER voor de presentatie.

 

Stand van zaken gemeenschapscentrum

Gerrit Sleifer geeft namens Dorpsbelang uitleg. De meeste informatie staat in het jaarverslag. Vorig jaar is besloten om de plannen in, met en achter Pro Rege te moeten stoppen. Individuele belangen wogen zwaarder. Nu wordt er gekozen voor een andere insteek. Hergebruik van bestaande gebouwen. Zoveel mogelijk functies koppelen. Gym lokaal uitbreiden naar sportzaal en dorpshuis ernaast realiseren en te plaatsen tussen gym lokaal en school. Met een kindcentrum  wordt er een meerwaarde gecreëerd. Richting wethouder Van Esch wordt opgemerkt dat sport belangrijk is. Op korte termijn komen we terug met gewijzigde plannen. Vraag in de zaal of er plek is voor de thuiszorgorganisatie?  Dat is goed mogelijk en wordt meegenomen. Verder is er een vraag om de sportvelden / scholen / dorpshuis samen op één plek te realiseren. Dit is financieel niet haalbaar. 

Wat is de stand van zaken in samenwerking van de scholen op dit moment. Het Startblok telde op de peildatum in oktober 2015 105 leerlingen en de Peggebult 75 leerling. De Peggebult heeft besloten zelfstandig verder te gaan en te kiezen voor samenwerken. Eventueel nieuwbouw aansluiten op het Startblok. 

Vragen aan het gemeentebestuur

Aan wethouder Van Esch wordt een vraag gesteld inzake naamgeving van de nieuwe straat. Er wordt aangegeven dat Donkerbroek niet serieus is genomen met de nieuwe straatnaamgeving.  Architekt Meekweg is door het dorp na raadpleging voorgedragen. Dorpsbelang was door B&W gevraagd om een voordracht te doen. Achteraf zijn de bewoners van de nieuwe straat het niet eens met de naam. Naamgeving van straten en wegen zit in de portefeuille van de burgemeester. De wens van de bewoners is gehonoreerd. Er zijn twee routes bewandeld maar de communicatie hierover is slecht omdat we het in de krant moesten lezen. 

Huishoudelijk deel vergadering

Verslag vorige jaarvergadering, jaarverslag 2015, financieel verslag 2015 en begroting 2016 worden door de vergadering goedgekeurd. 

Bestuursverkiezing

Afscheid wordt genomen van Evert Bosma (voorzitter) en Durk Poortinga (penningmeester). Beide zijn 10 jaar bestuurslid geweest en worden bedankt met een cadeau en een bos bloemen door tweede voorzitter Bertus Plender. Gerrit Sleifer is aftredend en herkiesbaar. Met applaus wordt hij herbenoemd. De nieuwe kandidaatsbestuursleden zijn Sita van der Woude en Jo Kalsbeek. Beide worden eveneens met applaus benoemd. 

Rondvraag

Aan welke kant komt de verdubbeling van de onderdoorgang N381 te liggen. Voornemen is de oostkant van de N381 en in verband met de bestaande tunnelbak komt deze nieuwe op een afstand van 25 meter te liggen. Evenemententerrein draait een kwartslag. En waarom aan de oostkant?  Grond aan de oostkant  is al beschikbaar en het verwerven grond aan de westzijde moet nog en is lastiger. Dorpsbelang is nog in gesprek met betrokken partijen. 

Nadat vice-voorzitter Bertus Plender de vergadering heeft gesloten is er nog gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.  Zie hieronder nog een kleine foto-impressie...

 

Geplaatst op: 15 April 2016

terug