Nieuws - Ledenvergadering Dorpsbelang goed bezocht

In een goed gevulde zaal opent voorzitter Bertus Plender rond een uur of acht de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Donkerbroek. In zijn inleidende woorden blikt de voorzitter terug op het afgelopen jaar: de festiviteiten rond de voorlopige afronding van het N381 project, de huldiging van Tristan Bangma, de nieuwe ondernemers, de plannen voor nieuwbouw in ons dorp, de energie van zonnepanelen en de energie om ons dorp te ontdoen van zwerfvuil. De voorzitter spreekt zijn zorg uit over de grote moeite om nieuwe bestuursleden te vinden. Komend jaar moeten er vier bestuursleden worden gevonden om volgend jaar voltallig te zijn.

Info Politie over whatsapp groepen

De laatste jaren worden in steeds meer dorpen whatsapp groepen opgericht voor buurtprefentie. Het blijkt dat in buurten waar dergelijke groepen contact hebben met elkaar via whatsapp het aantal inbraken met 50% dalen. Eventueel kan ook een bordje worden aangevraagd waarop staat dat de buurt via whatsapp door iedereen in de gaten wordt gehouden. Er worden ook enkele tips gegeven: alles wat afwijkt van de "norm in de wijk" is verdacht. Personen of vreemde auto's die rondhangen bijvoorbeeld. Soms kan het nodig zijn personen te vragen wie of wat ze zoeken. Vertrouwt men het niet dan is melden verstandig. Denk dan ook om belangrijke zaken als signalement en kentekens van auto's. Op eigen houtje actie ondernemen wordt ontraden. Laat de Politie haar werk doen.

Vragen aan Gemeentebestuurders

De leden krijgen gelegenheid om een aantal Gemeentebestuurders waaronder ook wethouder De Boer vragen te stellen. Ondermeer wordt er gevraagd naar de veiligheid van De Pegge voor wandelaars die een rondje Donkerbroek doen vanaf de N381 naar de Jansma Draai en daan binnendoor en via De Pegge weer naar Donkerbroek. Ook het deel vanaf 't Witte Huis naar de bushaltes en de ingang wandelroute over de dijken van het waterbekken is niet veilig voor voetgangers. De wethouder zegt toe het mee te nemen. Verder wordt er een vraag gesteld over de voortgang van de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Blijkt volgens de wethouder een stroperig proces. Maar hij verwacht dat er begin mei een beslissing wordt genomen. 

Dan een vraag over de zogenaamde "Bello"- bakken voor de hondepoep. Waarom niet in Donkerbroek? Is initiatief buurtvereniging en Dorpsbelang. Men kan contact opnemen met de Gemeente. En: waarom jaarlijks bezoek B&W nu jaarlijks geclusterd in de regio ipv per dorp? Is volgens de politiek ook met instemming van de Dorpsbelangen. Wil men dit voortaan weer anders dan moet men dat aangeven. Onderhoud wegen: Bovenveld staat niet in het onderhoudsplan voor het komende jaar. Is echt wel nodig. Ook de Schansmeerweg, een recreatief fietspad, is gehavend door landbouwverkeer. Op beide zaken komt de politiek binnenkort terug. Dan het evenemententerrein: het gras wordt slecht onderhouden. het is de vraag of de huidige zoden het overleven komende zomer. Ook wordt traditioneel (al ca 10 jaar) opnieuw de vraag gesteld over de doorgang van Hartink aan de Vaart OZ. De Gemeente zal er opnieuw induiken. Misschien een zaak voor de Rijdende Rechter? Tenslotte vraagt het DB bestuur zich af hoe het komt met het toiletgebouw van de Turfroute aan de Vaart OZ. De wethouder: de Provincie weet ervan. Men zoekt als Gemeente naarstig naar mogelijkheden om het gebouw een upgrade te geven. Misschien zijn er mogelijkheden via de Streekagenda.

Gemeenschapscentrum: wachten op bouwplannen scholen

In de pauze is er gelegenheid de nieuwste tekeningen van het Gemeenschapscentrum te bekijken en daar eventueel mondeling en schriftelijk commentaar op te geven. Nadat vorig jaar is gebleken dat aanbouwen achter het huidige Pro Rege een onhaalbare optie is, is de projectgroep overgegaan naar plan B. In dit nieuwe plan maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande gebouwen. Het is de bedoeling dat de huidige gymnastiekzaal (nu 10 x 20 meter) overdwars op het schoolplein wordt uitgebouwd richting 't Startblok. Zo onstaat er een sportzaal van 20 x 30 meter met multifunctionele vloer, die eventueel met een schuifwand kan worden opgedeeld in twee ruimten van 20 x 15 meter. Het dak wordt verhoogd naar binnensmaats 7 meter, zodat o.a. volleybal, jeugdkorfbal en jeugdzaalvoetbal op wedstrijdniveau kan worden gespeeld. Aan de voorkant van de nieuwe sportzaal verrijst het nieuwe dorpshuis over de gehele breedte van het plein. Beneden met verschillende multifunctionele ruimten en boven aansluitend aan de sportzaal nog een tribuneruimte. Er ontstaat zo een gebouw waar de scholen, de sport en allerlei verenigingen optimaal gebruik kunnen maken van de verschillende beschikbare ruimten.

 

Onlangs hebben de scholen aangegeven samen te willen gaan voor één identiteitsrijke school. Dat betekent dat het huidige Startblok uitgebreid zal worden met een aantal lokalen en een ruimte voor de peuters. Het schoolplein zou dan naar de zuidkant worden verplaatst naar waar nu het sportveldje is. Pas nadat het nieuwe schoolplein is gerealiseerd zal het oude schoolplein beschikbaar komen voor de bouw van het Gemeenschapscentrum. De zaalruimte van Pro Rege blijft in de plannen van Dorpsbelang ook onderdeel van het nieuwe plan. Via een doorgang achterlangs blijven de beide gebouwen verbonden. Eventuele aanpassingen van het huidige Pro Rege waren nog niet te bekijken. Vooral daar is de dagbesteding voor ouderen gepland en ruimten voor zorginstellingen. De kerk als eigenaar bekijkt op dit moment de opties.

Na de pauze

De vergadering wordt voortgezet met alleen de leden. De verschillende verslagen worden behandeld en vastgesteld zonder opmerkingen. De penningmeester vertelt dat er vertraging is ontstaan bij de contributie-inning. Zodanig zelfs dat de contributie van 2016 in het voorjaar van 2017 zal worden geind. Die van 2017 in het najaar. De kascommissie heeft alles in orde bevonden en Menno van der Honing werd bedankt voor zijn werk, waarna Jan de Boer zich aanmeldt als nieuw kascommissielid. Dit jaar geen bestuursleden die aftreden, maar volgend jaar wel twee: de secretaris en de voorzitter. De één regulier en de ander wegens verhuizing naar elders. Samen met de huidige twee vacatures zijn er dus vier nieuwe bestuursleden nodig. De voorzitter doet een oproep. Er komen suggesties uit de zaal: misschien werken met meerdere kleine commissies. Ook de feestcommissie voor het dorpsfeest is nog lang niet compleet. Voorstel: oproep in de Dorpskrant. Indien binnen enkele maanden geen feestcommisie dan ook geen dorpsfeest in 2018!

Tijdens de rondvraag komt men nog even terug op het Gemeenschapscentrum, het samengaan van de scholen en de verkeerssituatie in de Schoolstraat nu en nadat alles wordt gerealiseerd. Vanuit de MR van de scholen wordt gepleit voor de bouw van een heel nieuwe school ipv aanbouw en opwaarderen van 't Startblok. Advies: kaart het aan via ouders en schoolbestuur. Doel moet zijn dat er een toekomstbestendig geheel van voorzieningen moet komen, met zo laag mogelijke onderhouds- en energiekosten. Rond half elf sluit voorzitter Plender de vergadering en nodigt een ieder uit voor nog een afsluitend drankje.

Geplaatst op: 14 April 2017

terug