Nieuws - Dorpsbelang Donkerbroek hield haar ledenvergadering

Donkerbroek 14 maart 2019. Klokslag 20.00 uur opent voorzitter Tsjeard Jongsma de vergadering. Ongeveer 60 bezoekers worden verwelkomd. De voorzitter gaat verder met de vaststelling van de agenda en een korte terugblik van het afgelopen jaar. Een jaar met onder andere het geslaagde Dorpsfeest, de fusie van de beide scholen, de opgestarte dorpsgesprekken en de realisatie van de Outdoorfitness. Een speciale applaus wordt gevraagd voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het dorp. Dan wordt aan het publiek de gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen aan de politiek. Er is maar één vraag: wat gaat er gebeuren met het toiletgebouwtje van de Turfroute? Tijdens de vergadering komt nog het antwoord: het gebouwtje wordt opgeknapt en zal klaar zijn vóór 15 mei als het nieuwe vaarseizoen weer begint.

Presentatie Hartslag.nu door Bart Nijholt

Bart Nijholt uit Appelscha vertelt ons iets over hoe te handelen bij mensen die plotseling een hartstilstand krijgen. Zo'n 75% van de mensen krijgt thuis een hartstilstand. Snelheid is dan heel belangrijk: na 4 minuten kan al (blijvende) hersenschade ontstaan. En aangezien de ambulance in onze omgeving nooit binnen die tijd aanwezig kan zijn is het belangrijk een dorp te voorzien van voldoende AED's en burgerhulpverleners. Bel altijd eerst 112 en geef de locatie door. De meldkamer zal naast de ambulance ook alle burgerhulpverleners alarmeren, zodat de kans dat men op tijd komt wordt vergroot.

Volgens Nijholt zouden er in Donkerbroek nog tenminste 2 AED's bij moeten. Donkerbroek heeft er nu maar één: deze hangt bij Bloemenhuis Carin. De kosten van een AED zijn afhankelijk van het merk vanaf ca € 1000 - € 3000. Als de AED is gebruikt dan moeten er onderdelen worden vervangen. Dit gebeurt kostenloos. Wel moet afhankelijk van het merk om de zoveel jaar de batterij worden vervangen. Deze kost tot ca. € 200,-. Op dit moment zijn er in Donkerbroek ca 10 hulpverleners die met een AED kunnen omgaan. Dit aantal moet natuurlijk flink omhoog. Dorpsbelang stelt voor dat bij het tekenen van de presentielijst men vanuit de zaal kan aangeven of men hulpverlener wil worden. En natuurlijk kan aanmelden bij Dorpsbelang altijd. Voor belangstellenden is HIER de folder van Hartslag.nu te downloaden.

Onthulling naam nieuwe loop/fietsbrug

Dorpsbelang heeft ca 80 namen doorgekregen als mogelijke naam voor de nieuwe loop/fietsbrug over de Compagnonsvaart ter hoogte van de Vaart OZ. De Gemeente had een aantal voorwaarden gesteld: 1. de naam moest op "draai" eindigen. 2. de brug mocht niet genoemd worden naar een persoon die nog in leven is. Na overleg met de Gemeente is de keuze gevallen op de "Koopmans Welvaart draai".

De naam is ingezonden door mw. Corrie Mulder. Het verhaal van de "Koopmans Welvaart", een Snikke die in het begin van de vorige eeuw in bezit was van de familie Mulder en voer op de Turfroute vindt u HIER. De boot doet nu nog dienst als rondvaartboot in de zuidoost hoek van Drenthe. Mevrouw Corrie Mulder ontvangt voor haar suggestie een bloemetje van Dorpsbelang.

De Koopmans Welvaart Presentatie Dorpsgesprekken

In het najaar van 2018 zijn door middel van zogenaamde `Kofferbakgesprekken` bij de COOP en een avond in het Dorpshuis heel veel ideeën verzameld voor het project "Samen Leven". Dorpsbelang, Scala, de Gemeente Ooststellingwerf en het Gebiedsteam proberen samen met mensen uit het dorp een aantal van die ideeën handen en voeten te geven. Onderwerpen zijn o.a. een gezamenlijke ontmoetingplaats in het dorp, (sociale) woningbouw voor starters en ouderen, activiteiten en ontmoetingsplek voor jongeren en de verkeersveiligheid.

Claudia Soer doet verslag van de stand van zaken. Inmiddels heeft een kleine groep uit het dorp een tweede bijeenkomst gehouden en een derde staat gepland. Het ligt in de bedoeling dat begonnen wordt met wat kleinschaliger zaken op te pakken. Zo is in de laatste bijenkomst gesproken over de jeugd. Bij sommige onderwerpen kan ook gebruik worden gemaakt van de expertise van andere dorpen die soortgelijke projecten hebben.

Na de pauze: officiële ledenvergadering

Na de pauze is het officiële deel van de ledenvergadering. Aangezien daar ook een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde komen mogen ook niet-leden dit bijwonen. De volgende zaken komen aan de orde:

 • Officiële onthulling naam nieuwe brug is op 15 mei, de dag dat de Turfroute ook weer open is voor boten.
 • Notulen ledenvergadering 2018 - geen opmerkingen
 • Jaarverslag 2018: opmerking dhr. van der Helm - in tegenstelling tot hetgeen is vermeld is er nog geen nieuw bestuur. Van der Helm verlaat het Documentatiecentrum per 1 april 2019, maar heeft in Casper Holwerda wel een nieuwe beheerder gevonden. Verder geen vragen.
 • Outdoorfitnessproject: de toestellen staan inmiddels opgesteld vlakbij Sportpark Ontwijk. Guus Hoekstra heeft vorige maand een clinic gegeven en zal er binnenkort nog een geven. De officiële opening zal ergens in de maand mei plaatsvinden.
 • Dorspssintrum: er wordt op het scherm een afbeelding getoond van het plan dat is ingediend bij de Gemeente. Na een afwijzing omdat er geen geld voor is opnieuw, binnen de kaders van de Gemeente, een nieuw plan opgesteld. Naar de diverse raadsfracties geweest om steun te krijgen voor het plan. Inmiddels tekeningen laten maken door een architekt, doorrekening laten maken door een accountant op basis van normbedragen. Dorpsbelang heeft nog steeds de hoop dat plan kans van slagen heeft en dat integratie in het verkeersplan van de verbouwen school te realiseren is. Vragen kunnen gesteld worden bij de rondvraag.

 • Financieel verslag: Het Dorpsfeest 2018 is verliesgevend geweest. Met name de kosten van beveiliging en verkeersregelaars waren fors hoger dan bij eerdere dorpsfeesten. Kascommissie (woordvoerder Jan de Boer): alles netjes en in orde bevonden. Jan de Boer is aftredend als kascommissielid en Anne J. van der Helm zegt toe zijn plaats in te nemen.
 • Bestuurszaken: Ledenaantallen (460 in 2018) zijn de laatste jaren gedaald en Dorpsbelang wil komend jaar een ledenwerfactie houden. Aanmelden kan bij bestuursleden, via Facebook, of de Dorpswebsite. Van het bestuur heeft Cita van der Woude aangegeven om persoonlijke redenen te willen aftreden. Oeds de Jong en Hessel de Jong worden door de vergadering benoemd als nieuwe bestuursleden, waarmee het aantal komt op 9 bestuursleden.
 • Rondvraag: Van der Helm vraagt naar de prijs van de 250ste like op Facebook. Staat als punt op de agenda, maar is nog niet voorbij gekomen. De voorzitter laat weten dat Monique de Haan de prijswinnares is, maar dat ze niet aanwezig kan zijn. Ze heeft haar prijs (Fryske Dûmkes) al ontvangen.
 • Doarpssintrum: Durk Poortinga vraagt zich af welk plan is afgewezen door de Gemeente. Er zijn geen tekeningen en verenigingen die nu gebruik maken van Dorpshuis of Pro Rege weten niet waar hun activiteit zal worden gehuisvest. Bovendien zijn er mogelijk wensen, maar niemand wordt meegenomen in het plan. Volgens Dorpsbelang zijn zij alleen aanjager en moeten de verschillende verenigingen bij Pro Rege of het Dorpshuis vragen hoe de situatie wordt. Dorpsbelang wil nog geen tekeningen vrij geven van de ruimten.  Het moet binnen de kaders van de Gemeente vallen en daarmee zijn ze nog in gesprek. Volgens Poortinga loopt Dorpsbelang straks het risico dat het met veel moeite een plan door de Gemeente goedgekeurd krijgt dat vervolgens nog "verkocht" moet worden aan het dorp. En met het risico dat er dan geen voldoende draagkracht voor is. Evert Bosma geeft aan dat het beter is zo hoog mogelijk in te zetten, omdat er maar één kans komt om het zo goed mogelijk te doen. Ook wordt er gevraagd om welke bedragen het gaat. De stichtingskosten komen volgens Dorpsbelang uit boven de 2,5 miljoen euro. Vragen over wie eigenaar van het nieuwe Doarpssintrum wordt kunnen ook nog niet worden beantwoord. Wel zegt Dorpsbelang toe dat er nog een inloopavond komt voor het dorp zodra de plannen uitgewerkt en concreet zijn.

De voorzitter Tsjeard Jongsma sluit de vergadering rond 22.00 uur en velen blijven nog even napraten onder het genot van een gratis drankje. 

 

Geplaatst op: 20 Maart 2019

terug