Nieuws - Raad wil duidelijkheid over DoarpsSintrum Donkerbroek

Oosterwolde – Het college koppelt het huisvestingsplan voor de basisschool 'De Twirrewyn’ in Donkerbroek los van het nog steeds vurig gewenste DoarpsSintrum Donkerbroek. De gemeenteraad eist echter over dat centrum nu ook duidelijkheid. Dorpsbelang Donkerbroek en de MR-oudergeleding van twee gefuseerde scholen wilden liever vervangende nieuwbouw van de school in combinatie met een multifunctioneel centrum om zo een nieuwe frisse start te maken in een nieuw duurzaam gebouw. Het college heeft die zaken losgekoppeld.

Raad wil koppeling van beide plannen

Wethouder Verhagen: ‘We moeten een integrale afweging maken over alle verzoeken die ten aanzien van accommodaties komen.’ Maar de raad heeft geen zin om daar op te wachten. De verbouw van het bestaande schoolpand van ’t Startblok voor € 2.454.000 wordt door de raad breed gesteund. Maar dat wordt tijdens de raadsvergadering op 15 oktober dus niet de discussie. En daar was wethouder Verhagen dinsdagavond al bang voor.

‘Beloften nakomen’

Er ontstond die avond de opmerkelijke situatie dat twee raadscommissies tegelijkertijd over de plannen in Donkerbroek in discussie waren. In de ene zaal werd gesproken over een multifunctioneel centrum voor Donkerbroek, in de raadszaal behandelde een andere commissie het plan voor de school. En die laatste commissie zinde dat helemaal niet. Volgens Simon ter Heide zijn er in het verleden beloften gedaan en kun je de bouw van zo’n centrum in Donkerbroek niet los zien van een besluit over de verbouw van het schoolpand. ‘Dan verliezen we alle geloofwaardigheid. ‘

Evert van Tellingen van de VVD: ‘De koppeling moet er zijn, als we daar verder niet over spreken kunnen we geen besluit nemen. We zoeken naar samenhang.' Ook volgens de ChristenUnie moet de koppeling nog steeds gemaakt worden, alleen al omdat het plan vanuit het dorp ‘verkeerskundig veiliger oogt’. Volgens de wethouder wordt het verkeersplan niet uitgevoerd voordat er helderheid is over een multifunctionele accommodatie. ‘Hoe langer we wachten met de verbouw van de school, hoe duurder het wordt.’ Ze verwacht geen grote problemen met de bouw door de stikstofcrisis.

Raad wil besluit over centrum

In de begroting staat wat betreft het multifunctionele centrum nu alleen 40.000 euro opgenomen voor een accommodatie-onderzoek. Dat betekent dus volgens Ter Heide weer uitstel. ‘Geef snel duidelijkheid aan het dorp Donkerbroek. We hebben als raad daarover een paar jaar geleden unaniem een motie aangenomen.’ De wethouder stelde toch wat uitdagend dat de raad alsnog een motie kan indienen over een multifunctioneel centrum in Donkerbroek.

Ze wist op dat moment niet dat in de andere zaal haar eigen partij OoststellingwerfsBelang daartoe al een motie aankondigde. Die grootste raadsfractie wil zo voorkomen dat het project op de lange baan wordt geschoven. CDA, PvdA, VVD en GroenLinks steunden dat daar volmondig. Al die fracties hadden meer van het college verwacht en toonden zich teleurgesteld. Wethouder Fimke Hijlkema: 'We willen het niet op de lange baan schuiven, maar we moeten eerst een begroting vaststellen voordat we verder kunnen.'

Dat er dus op de raadsvergadering op 15 oktober een voorstel vanuit de raad komt om alsnog door te pakken met de bouw van een multifunctioneel centrum ligt voor de hand. Maar omdat het college een motie kan negeren, is het indienen van een amendement bij de begrotingsvergadering op 12 november voor de PvdA ook een te overwegen optie. De fractie Ter Heide adviseerde het college de politieke spanning weg te nemen door voor de raadsvergadering van 15 oktober aan te geven wat het college van de bouw van een multifunctionele accommodatie in Donkerbroek vindt.

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver

Geplaatst op: 03 Oktober 2019

terug