Nieuws - Stim fan Fryslân jout romte oan stim fan ynwenners

Ynwenners fan Fryslân wurde mear belutsen by wêr 't de oerheid mei dwaande is. Oft it no giet om de takomst fan it Frysk, de ynrjochting fan it lânskip of ideeën út de mienskip. It op 9 maart lansearre digitale platfoarm Stim fan Fryslân wol boarger en oerheid tichter byinoar bringe. Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok lansearre Stim fan Fryslân yn de Steateseal, it plak fan it Fryske parlemint, mei in earste oprop om mei te tinken oer de takomst fan it Frysk.

Lês alle ynformaasje HJIR......  

 

Geplaatst op: 13 Maart 2022

terug