Nieuws - Ledenvergadering Dorpsbelang 2022

Op woensdag 20 april houdt Dorpsbelang Donkerbroek voor het eerst na 2 jaar weer haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in de Sintrumtsjerke. Een dertigtal mensen zijn aanwezig in de kerk. Op de agenda staan o.a. de ontwikkelingen rond het DoarpsSintrum en een presentatie over de AED en Burgerhulpverlening. Vanzelfsprekend is er ook een terugblik op het afgelopen jaar. Na de pauze zijn alleen de leden welkom, waarbij de notulen en het financieel verslag aan de orde komen.

Vorderingen DoarpsSintrum

Voorzitter Tsjeard Jongsma houdt een kort openingswoord waarin hij ingaat op de voorbije jaren, waarin vergaderen door corona vooral digitaal heeft plaatsgevonden. Architectenbureau VMeZ krijgt vervolgens het woord en er volgt een uitleg over welke stappen er de afgelopen jaren zijn gemaakt om het DoarpsSintrum te realiseren. Inmiddels is er een stichtingsbestuur en zijn de contouren van het nieuwe gebouw voor het grootste deel bekend. De Gemeente heeft uitstel verleend voor de bouw en de welstandscommissie is positief over het ontwerp. De verwachting is dat in 2023 Pro Rege zal worden afgebroken en de eerste schep voor het nieuwe DoarpsSintrum de grond in gaat. Onderstaande filmpje wordt vertoond. Daarin krijgt u een indruk hoe het gebouw er gaat uitzien. Na afloop van het filmpje wordt het nieuwe Stichtingsbestuur in het zonnetje gezet.

AED/Burgerhulpverlening

Donkerbroek heeft inmiddels een achttal AED's. Daarmee kan zo'n beetje net het hele dorp worden bestreken. Wel zijn er nog de nodige personele problemen. Er kunnen nog wel wat mensen bij. De cursussen, die ook een tijdje hebben stilgelegen in verband met corona, starten momenteel weer op. Het publiek wordt opgeroepen zich op te geven voor de AED/Burgerhulpverlening. Hoe meer mensen er kunnen helpen, hoe sneller men aanwezig kan zijn op de plek des onheils. En dat kan mensenlevens redden want elke minuut telt.

Alleen voor leden

Na de pauze vindt het officiële deel van de ledenvergadering plaats. De notulen van de vergadering van 2019 worden vastgesteld. Het jaarverslag van 2021 en de behandeling van de financiële jaarverslagen 2020 en 2021, alsmede de begroting 2022 worden in orde bevonden. Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden: Marlies Draaistra heeft de plaats ingenomen van Mirjam Bergsma, die niet meer in Donkerbroek woont en dus is afgetreden. Aangezien het hele bestuur van Dorpsbelang door wil, worden zij die in de laatste twee jaar herverkozen konden worden nu officieel herverkozen in de vergadering. Een en ander wordt middels een applaus door de leden bevestigd.

Rondvraag

  • Wim Wolters stelt vast dat het armoedig is gesteld met de stoepen in Donkerbroek. Door de aanleg van glasvezel en het herstraten zijn er veel gaten, kuilen en losse stoeptegels. Dit zal worden gemeld bij de Gemeente. We hopen dat voor de komende winter alles er weer netjes bijligt. 
  • Evert Bosma vraagt zich af of Donkerbroek nog in aanmerking komt voor woningbouw. Volgens Dorpsbelang heeft de Gemeente een Taskforce Wonen opgericht en gaat men ook in de dorpen kijken waar woningen kunnen verrijzen. De verwachting is dat er eerst in het verlengde van de Schoolstraat zal worden gebouwd. Een termijn kan niet worden genoemd. De focus ligt dan vooral op starters en senioren. 
  • Ook vraagt Evert of er iets kan worden gedaan aan de onveilige situatie van de bocht na het Tankstation. Mogelijk dat duidelijke strepen op de weg een oplossing zijn. Dorpsbelang neemt het mee. 
  • Jan Durk Klooster vraagt hoe het nu zit met de tijdelijke huisvesting bij de afbraak van Pro Rege. Volgens Dorpsbelang ligt het in de bedoeling dat zodra Pro Rege wordt afgebroken de huidige tijdelijke bewoners van De Peggebult vertrekken, zodat daar de activiteiten tijdelijk plaats kunnen vinden. Wat er later met het gebouw gaat gebeuren is een zaak van de Gemeente. 
  • Tenslotte complimenteert Wim Wolters Dorpbelang en het Stichtingsbestuur met hetgeen wat tot nu toe is bereikt met de voortgang van het DoarpsSintrum. 

Rond 10 over 9 sluit de voorzitter de vergadering en is er nog een drankje voor iedereen.

Geplaatst op: 24 April 2022

terug