Dorpsbelang

Dorpsvisie Donkerbroek

Kaart Dorpsvisie Donkerbroek 2010-2030De Dorpsvisie van Donkerbroek is op 25 april 2006 in de ledenvergadering gepresenteerd aan de inwoners van Donkerbroek. Op 16 mei is de Dorpsvisie op een ludieke wijze aangeboden aan Burgemeester en Wethouders van Ooststellingwerf.
In het kort zien de plannen voor de periode 2005-2015 er  als volgt uit:

  • Aanleg fietsroutes Donkerbroek-Makkinga (Balkweg) en Donkerbroek-Oosterwolde (Oostkant Compagniesvaart)
  • Aanleg wandelroute verbinding Helmholtstraat-Kerkereed
  • Bouw van een Multifunctioneel Centrum naast de Openbare Basisschool, waarbij gekeken zal worden naar een zo breed mogelijke opzet: o.a. brede school (incl. peuterspeelzaal), dorpshuis, een goede volwaardige sportaccomodatie, bibliotheek en jeugdhonk. Dorpsbelang wil samen met een aantal mensen uit ons dorp een commissie vormen, die met het plan aan de slag zal gaan.
  • Bouw seniorenwoningen, mogelijke lokaties: Vicariestraat en Wilpkamp (vervanging bestaande woningen) en de ruimte tussen Herenweg en Vaart Oostzijde (loods Hartink). Hierover is overleg met Actium en de Gemeente. Er is een contingent van 8 woningen aan Donkerbroek toegewezen.
  • Sociale woningbouw, mogelijke lokaties: achter de Buursterlaan (volkstuintjes) en ten oosten van de Helmholtstraat richting Kerkereed.
  • Ontwikkeling bedrijventerrein tussen Fruitier de Talmaweg en N381.
  • Verbetering dorpsaanzicht aan de westkant. Meer groen en een pleinfunctie voor markten en braderieën in plaats van al dat asfalt en die oude patatkar.
  • Passantenhaven(s): op de huidige lokatie achter de Nijhof wil men een passantenhaven aanleggen voor de boten van De Turfroute. Ook ten noorden van de Herenwal is een mooie lokatie voor een passantenhaven.

Dorpsbelang zal zich de komende jaren inzetten om zoveel mogelijk de plannen te realiseren. Daarbij zal ook een beroep worden gedaan op mensen uit ons dorp om zitting te nemen in een commissie en de plannen uit te werken.

De Dorpsvisie Donkerbroek downloaden

De Dorpsvisie is hier te downloaden in pdf-formaat. Inmiddels is in verband met de structuurvisie 2010-2030 van de gemeente Ooststellingwerf ook een aanvulling op de Dorpsvisie gemaakt, ook in pdf-formaat. Hiervoor moet u acrobat reader op uw computer hebben geïnstalleerd. Een papieren versie is te verkrijgen door het het gedownloade bestand uit te printen of contact op te nemen met de secretaris van Dorpsbelang, Gerrit Sleifer (tel. 423750), met het verzoek om een papieren exemplaar.