Nieuws - Dorpsbelang hield haar jaarvergadering

Ongeveer 60 bezoekers kwamen woensdagavond 7 maart op de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Donkerbroek. Rond een uur of 8 opende voorzitter Bertus Plender de vergadering met een korte terugblik op het jaar. Een jaar waarin er zonnepanelen in Donkerbroek werden geplaatst, waarin er een appartementencomplex werd gebouwd en waarin ook de beide basisscholen een fusieproces zijn ingegaan. Verder stond de voorzitter nog even stil bij de sportsuccessen en het belang van vrijwilligers. Daarna werd de microfoon overhandigd aan Jan Veenstra, lid van het College van Bestuur van Comprix voor een toelichting op de naderende fusie tussen de beide basisscholen per 1 augustus a.s. 

Fusie basisscholen

Veenstra schetste een beeld waarbij beide scholen de komende jaren te maken krijgen met sterke krimp. Volgens de huidige geboortecijfers kan het aantal leerlingen (nu nog ca. 190) in de komende jaren teruglopen tot net boven de 100. Qua bekostiging staat een grotere school in de toekomst sterker dan twee kleinere, dus is fusie een logische keuze. Inmiddels is de keuze voor een fusie al gemaakt. Op dit moment zijn er een aantal commissies druk doende om de fusie soepel te laten verlopen. Heel belangrijk daarbij is de commissie die de identiteit van beide scholen een plaatsje moet geven in de nieuwe identiteitsrijke school. Maar ook zijn er commissies die kijken naar de lesmethoden, naar de vernieuwbouw die gaat plaatsvinden en de samenstelling van het nieuwe team. 

Wim Lem, directeur van OBS 't Startblok, gaat wat dieper in op het werk van de commissies (Jan Willem Pesman, directeur CBS De Peggebult, was helaas deze avond verhinderd). Volgens Lem verloopt het fusieproces in goede sfeer en pakken de diverse commissies de zaken voortvarend op. De voortgang is o.a. te volgens via de dorpssite. Dan is het beurt aan Erik de Boer (huisvestingsadviseur). Hij gaat nader in op de vernieuwbouw en het verkeersplan. Van beide zijn er concept opties te zien via de beamer. Er is gekozen voor een fikse vernieuwbouw, waarbij rekening wordt gehouden met 8 groepen, dus geen combinatiegroepen meer. De school zal toekomstbestendig zijn en er wordt rekening gehouden met de plannen van Dorpsbelang om op het huidige plein aan te sluiten aan een multifunctioneel centrum. Het nieuwe plein komt te liggen aan de zuidkant, waarbij ook de Pannakooi zal worden ingepast. Na deze presentatie worden de heren bedankt met een surprise. Er volgt nog een vraag over de verplaatsing van het schoolplein naar de zuidkant. Of dat geen overlast gaat geven zo aan de rand van het dorp. Het is de bedoeling dat in de toekomst rond het plein woningen komen in het verlengde van de Schoolstraat, zodat het plein meer wordt opgenomen in een wijk. Klik HIER voor de POWERPOINTPRESENTATIE! De voortgang is verder te volgen via Fusie basisscholen op de dorpswebsite.

Feestcommissie

Namens de feestcommissie doet Rien van de Belt verslag van de stand van zaken. Het blijkt dat alles goed op schema is en dat inmiddels de thema's bekend zijn en dat er ook al een aantal versierde wagens zijn aangemeld, al kunnen daar nog wel een paar bij. Verder zijn er nog redelijk wat vrijwilligers nodig: o.a. verkeerregelaars. De commissie zal regelmatig via de dorpskrant of de website een update geven van haar activiteiten.

Vragen aan de politiek

Aangezien het College vanavond niet aanwezig is, kunnen aan hen geen directe vragen worden gesteld. Wel zijn er een aantal raadsleden aanwezig die bereid zijn commentaar te geven. Vanuit de zaal zijn er een aantal vragen en opmerkingen.

 • Zo is er de opmerking dat de paden in de Wandelbos zo slecht zijn dat je er nauwelijks door kan lopen. Er is wel een mooie nieuwe Faunatoren geplaatst, maar je kunt er niet komen. Bovendien zijn er met regelmaat loslopende honden gespot. Meldingen aan Staatsbosbeheer wordt niets mee gedaan.
 • Het onderhoud van het evenemententerrein is belabberd. Met het oog op het dorpsfeest in september moet daar echt wat aan gebeuren. Bovendien hoopt men dat al het bouwmateriaal langs de weg dan ook weg is.
 • Over de woningbouw: in de krant is te lezen dat Ooststellingwerf het woningcontingent t/m 2025 al heeft opgebruikt. Gaat dat betekenen dat er t/m 2025 niet meer gebouwd kan worden in Donkerbroek? Er is veel vraag naar starterswoningen en zorgwoningen. Een contingent van ca 600 woningen is niet gebruikt dus is men kwijt. Raadsleden reageren: men gaat bij de Provincie opnieuw contingent aanvragen en mogelijk kan wat contingent van buurtgemeenten worden overgeheveld. Alle aanvragen die zijn gedaan vóór 14 februari 2018 worden gehonoreerd.
 • Is Donkerbroek waterwingebied? Is niet bekend bij de politiek en Dorpsbelang.
 • Washok bootjesmensen aan Vaart OZ krijgt voor het nieuwe vaarseizoen van de Turfroute een opknapbeurt.

Alleen voor leden

Na de pauze gaat de vergadering verder voor alle leden van Dorpsbelang. Het verslag van de vorige ledenvergadering en het redactionele jaarverslag 2017 worden zonder vragen goedgekeurd. Aangezien penningmeester Gerrit Sleifer wegens familieomstandigheden niet aanwezig is, doet voorzitter Plender de uitleg van het Financiële jaarverslag. De kascommissie doet bij monde van Jouke Jongsma verslag van haar bevindingen. Alles is akkoord bevonden. Hij is ook aftredend als kascommissielid. Bert Rekker is bereid zijn plaats in te nemen. De nieuwe begroting 2018 wordt goedgekeurd. Daarna is het punt Bestuurszaken aan de orde. Dit jaar zijn aftredend: Jacob Kroondijk (persoonlijke redenen), Gerrit Sleifer (maximum termijn 10 jaar bereikt) en Bertus Plender (verhuizing naar elders).

Gelukkig zijn er flink wat mensen bereid gevonden om plaats te nemen in Dorpsbelang. Er vindt een behoorlijke verjonging plaats en dat is ook goed nieuws. Er is ook al een functieverdeling gemaakt. Naast de zittende bestuursleden Cita van der Woude en Jo Kalsbeek komen er 6 nieuwelingen in het bestuur van Dorpsbelang. Dat ziet er zo uit:

 • Tsjeard Jongsma (voorzitter)
 • Cita van der Woude (secretaris)
 • Wiebren Klaver (penningmeester)
 • Mirjam Bergsma (notuliste)
 • Jo Kalsbeek (bestuurslid)
 • Jan Timmermans (bestuurslid)
 • Marije Goote-Capel (bestuurslid)
 • Jorrit Kok (bestuurslid)

Dan vindt er wisseling van voorzitter plaats. De nieuwe voorzitter Tsjeard Jongsma neemt de microfoon ter hand en neemt afscheid van Jacob Kroondijk en de niet aanwezige Gerrit Sleifer. Ook Bertus Plender wordt bedankt voor zijn inzet voor Dorpsbelang. Tsjeard hoopt met evenveel passie het goede werk voort te zetten. Gezien de drastische vernieuwing van Dorpsbelang zegt Bertus toe bereid te zijn de komende tijd stand by te zijn voor als men nog enig advies vraagt. In zijn slotwoord wenst hij de nieuwe club veel wijsheid en veel succes toe in dit belangrijke werk voor Donkerbroek.

Rondvraag

 • Er is een vraag over de dorpsagenda. Het blijkt dat nog steeds vaak evenementen tegelijk plaatsvinden. Dit is toch echt iets voor de verenigingen zelf die tijdig hun jaarprogramma moeten doorgeven aan dorpswebsite en dorpskrant
 • Wordt er ook een naam bedacht voor de nieuwe fietsbrug? Er is in Donkerbroek al de Jansmadraai, kan de nieuwe brug ook een naam krijgen? Wordt over nagedacht.
 • Het bord bij het nieuwe appartementencomplex ligt al een paar weken plat. Mocht deze niet opnieuw rechtop gezet worden dan behoudt de vrager zich het recht voor deze te confisqueren voor een plaats in het Documentatiecentrum.

Daarna wordt de vergadering gesloten en kan men nog een drankje nemen op kosten van Dorpsbelang. Hieronder nog een paar foto's....

 

Geplaatst op: 14 Maart 2018

terug