Geschiedenis

Middeleeuwen, de historie vangt aan

Oudste document waarin Donkerbroek wordt genoemd gedateerd 13 juli 1408De tot nu toe oudst bekende vermelding van het dorp vinden we in een oorkonde van 13-7-1408. Deze oorkonde bevat een voorstel van ‘dedingslude’ (bemiddelaars) ter beslechting van (weer) een geschil tussen de bisschop van Utrecht en o.a. Stellingwerf. Het ging (weer) over de huur van hooilanden bij IJsselham. Onder de 31 in de oorkonde genoemde Stellingwerfse kerspelen (kerkdorpen) treffen we de naam van ons dorp aan. Nog niet als Donkerbroek, maar als Dungebroek geschreven. Twee dagen later (15-7-1408) bezegelen o.a. de stellingen van Stellingwerf een oorkonde waarin men verklaart akkoord te gaan met het voorstel. Ons dorp heet nu Dongbroec. Het wordt een schatting van 80 oude schilden opgelegd. Een bedrag dat leert dat het tot de grotere dorpen in Stellingwerf behoorde.

Sommige historici echter menen dat Donkerbroek al bestond in 1328. Zij concluderen hiertoe op grond van de tekst van twee oorkonden van 26-5-1328. Deze betreffen een vernieuwde regeling van een door de bisschop van Utrecht op Drente en de stad Groningen te vorderen som gelds. Op de oorspronkelijke vordering wordt een bedrag van goed 8 marken in mindering gebracht omdat, zoals valt te lezen, 12 kerspelen zich hadden afgescheiden van Drente en zich hadden gevoegd bij de “Frisonibus de Stellingewarf” [Friezen van Stellingwerf]. Welke 12 kerspelen het betreft wordt echter niet vermeld. Vermoed wordt dat ze gelegen hebben in wat thans Ooststellingwerf is. Ook de naam van ons dorp valt dan al gauw. Een zwart-op-wit bewijs is er echter niet. Daarom houden we het er maar op dat Donkerbroek in elk geval in 1408 al bestond.