Geschiedenis

Schrijfwijze naam van het dorp

In de middeleeuwen en nog héél lang daarna kende men geen spellingsregels zoals tegenwoordig. Een ieder schreef een woord (ook de naam van een dorp) maar zoals het hem goed voorkwam of zoals hij zich herinnerde het eerder te zijn tegengekomen. Dat verklaart waarom in 1408 de naam van ons dorp op verschillende wijzen werd geschreven, zoals u hierboven hebt kunnen lezen. De naam bestond uit twee delen, nl. ‘Dunge’ of ‘Dong’ en ‘broek’ of ‘broec’. Op kaarten tot 1664 bestaat het eerste deel van de naam steeds uit één lettergreep, maar wel met meerdere varianten. We noemen: Dom-, Doom-, Dem-, en Dam-. Het tweede deel van de naam wordt geschreven met: -brouck, -broeck, -broik, -brek en (zelfs) –brug. Cartografen uit die tijd maakten er een potje van.

Donkerbroek had in het verleden verschillende namenIn officiële stukken, bv. die van de bisschop van Utrecht, komen we voor het eerste deel van de naam zowel eenlettergrepige als tweelettergrepige woorden tegen. Het tweede deel was steeds één lettergreep. We zagen dat al in 1408. Zo vonden we ook: Dumbrock (!)(16-5-1500) en Dombroeck (20-6-1509). In de Beneficiaalboeken (1542/1543) heet ons dorp in de index van dorpen in Stellingwerf-Oosteinde Dombroeck, maar ook, en dat is voor het eerst, bij de opsomming van de kerkelijke bezittingen Dunckerbroeck. Dus een tweelettergrepig eerste deel van de naam. Op de Schotanuskaart (1664) heet ons dorp Donckerbroeck en op de Schotanuskaart van 1685 treffen we voor het eerst de naam aan die ook thans wordt gebruikt, dus Donkerbroek.